Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 2511 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Cyber Kraków w budowie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żeby Kraków był jak trzeba, napisałem wniosek do urzędującego Prezydenta. O Parku kultury VIA EUROPEA.

Pan Prezydent

prof. Jacek Majchrowski

Urząd Miasta Krakowa

 

Wniosek

o wprowadzenie zapisów do aktualizowanej

Strategii Rozwoju Krakowa 

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa zwracam się z wnioskiem o przyjęcie proponowanych przeze mnie zapisów dla:

● Misji, Wizji, Celów strategicznych i operacyjnych miasta Krakowa

● oraz pięciu Strategicznych Programów Miejskich:

- Park kultury VIA EUROPEA,

- Domowa Biblioteka Pamięci,

- Domowa Edukacja Pracy Solidarnej,

- Innowacje Usług Społecznych,

- Pamiętniki Krakowskiego Życia Kulturalnego. 

Propozycje moje są efektem debat i prac prowadzonych od kilkunastu lat o pożytkach z połączenia trasą rekreacyjną opactw OO Benedyktynów w Tyńcu i OO Cystersów w Mogile, co byłoby powiązaniem historycznych granic Krakowa. Osią łączności obu obiektów, jest rzeka Wisła wraz z jej śródmiejskimi bulwarami. Kilkanaście lat temu inicjatorzy wspomnianych debat przyjęli dla określania tej trasy nazwę VIA EUROPEA. Uwydatnia ona łacińskie fundamenty polskiej kultury, w tym duchowe, etyczne i estetyczne relacje między Krakowem i Rzymem. 

Zgłoszone propozycje są przydatne zarówno dla modernizacji usług społecznych, zmieniającego się stylu życia społeczeństwa epoki „sieci wiedzy”, jak i dla nowych instrumentów i instytucji demokracji. Mają one służyć solidarnemu i „pomocniczemu” wykorzystywaniu materialnych, artystycznych i duchowych zasobów Krakowa dla osiągnięcia pomyślności przez jego mieszkańców. 

Struktura zgłaszanych propozycji odpowiada Schematowi Strategii Rozwoju Krakowa przyjętemu dla jego aktualizacji w Założeniach Organizacyjno-Metodologicznych do aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa (wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Krakowa w lipcu 2013 roku). Uzasadnienia odpowiadają układowi proponowanych zapisów. 

Z poważaniem 

Andrzej Madej

Kraków, 8 kwietnia 2014.

(adres zamieszkania) 

 

1.Propozycje zapisów

1.1.Ustalenia konstytuujące rozwój Krakowa

Misja;

wyraża rolę i obraz Krakowa w Europie:

„Kraków stolicą polskiej pamięci i tożsamości.”

Wizja;

wyraża dążenie do samoregulacji politycznej i gospodarczej społeczeństwa doby „sieci wiedzy”:

„Kraków samorządową przestrzenią cyfrowego wsparcia dla kultury solidarności.”

1.2.Priorytety rozwoju Krakowa

Cel strategiczny 1.

Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu.

Cel operacyjny 1.1.

Rozwój instrumentarium „Domowych Bibliotek Pamięci”.

Cel operacyjny 1.2.

Rozwój metodyki „Domowej Edukacji Pracy Solidarnej”.

Cel strategiczny 2.

Kraków miastem utwierdzania wartości publicznych dla dobrobytu mieszkańców.

Cel operacyjny 2.1.

Harmonia wartości w publicznych przestrzeniach.

Cel operacyjny 2.2.

Rozwój plenerowych „postojów edukacyjnych” i związanych z nimi usług społecznych.

Cel operacyjny 2.3.

Rozwój platform cyfrowych służących debatom o publicznych wartościach.

Cel strategiczny 3.

Kraków miastem usług społecznych i globalnej gospodarki doby „sieci wiedzy”.

Cel operacyjny 3.1.

Wsparcie dla instytucji naukowych i gospodarczych w rozwoju mobilnych aplikacji poznawczych.

Cel operacyjny 3.2.

Wsparcie dla instytucji naukowych i gospodarczych w rozwoju urządzeń telediagnostycznych.

Cel operacyjny 3.3.

Wsparcie dla rozwoju nowych modeli spersonalizowanych usług społecznych.

Cel operacyjny 3.4.  

Wsparcie dla instytucji gospodarczych przez rozwój publicznych obszarów prezentacji usług społecznych.

 

1.3.Kluczowe Miejskie Programy Strategiczne

Miejski Program Strategiczny (1)

Park kultury VIA EUROPEA

Park kultury VIA EUROPEA to powiązany trasą rekreacyjną zasób wartości przyrodniczych, gospodarczych oraz duchowych, służących domowej pracy solidarnej i cyfrowemu korzystaniu z usług społecznych. Zasób wartości „pomocniczo” wspierany przez instytucje kultury i instytucje gospodarcze.

Park jest programem wdrażania w oparciu o rzekę Wisłę wartości publicznych dla wychowania i gospodarki.

 

Miejski Program Strategiczny (2)

Domowa Biblioteka Pamięci

„Domowa Biblioteka Pamięci” to model indywidualnego pozyskiwania, porządkowania, archiwowania i wykorzystywania cyfrowych danych osobistych przy pomocniczym wsparciu administracji publicznej.

Jest to program wsparcia dla korzystania z cyfrowych zasobów osobistej własności intelektualnej.

 

Miejski Program Strategiczny (3)

Domowa Edukacja Pracy Solidarnej

„Domowa Edukacja Pracy Solidarnej” do model samokształcenia przez całe życie oparty na więzi międzypokoleniowej i pomocniczym wsparciu uczenia przez instytucje akademickie oraz instytucje kultury.

Jest to programem wspierania samokształcenie w rodzinie.

 

Miejski Program Strategiczny (4)

Innowacje Usług Społecznych

„Innowacje Usług Społecznych” to nowe rozwiązania dla zaspokojenia potrzeb spersonalizowanej edukacji lub samopomocy w dbałości o zdrowie.

Jest to program wsparcia dla innowacji w dziedzinie usług społecznych.

 

Miejski Program Strategiczny (5)

Pamiętniki  Krakowskiego Życia Kulturalnego

„Pamiętniki Krakowskiego Życia Kulturalnego” to internetowe platformy rozważań uczestników wydarzeń artystycznych o znaczeniu konkretnych propozycji artystycznych i religijnych dla rozbudzenia ciekawości poznania, wrażliwości artystycznej i rozwoju duchowego, przy pomocniczym wsparciu instytucji akademickich i instytucji kultury.

Jest to program wsparcia mediów debat o życiu artystycznym i duchowym Krakowa. 

           

2.Uzasadnienie zgłaszanego wniosku

Uzasadnienie obejmuje wskazanie potrzeby wprowadzenia proponowanych zapisów w odniesieniu do trzech poziomów Strategii, jak również przykłady działań społecznych sprzyjających wprowadzeniu propozycji do praktyki, w których uczestniczył autor wniosku.

2.1.Uzasadnienie dla propozycji konstytuujących Miasto

Misja

„Kraków stolicą polskiej pamięci i tożsamości.”

Wizja

„Kraków samorządową przestrzenią cyfrowego wsparcia dla kultury solidarności.”

Łączna argumentacja za przyjęciem propozycji

Misja odwołuje się do zasobów wartości, tradycji kulturowej oraz metropolitalności Krakowa, ukazanych przez pracę bł. Jana Pawła II. Ta perspektywa jest zgodna z postanowieniami władz Województwa Małopolskiego, które na Święto Małopolski wyznaczyło dzień 10 czerwca – dzień pierwszej papieskiej mszy świętej na krakowskich błoniach.

Wizja rozwoju Krakowa ożywia dziedzictwo kulturowe dla mobilnego społeczeństwa w dobie „sieci wiedzy”. Wizja obejmuje z jednej strony do duchowe i materialne zasoby dziedzictwa ujęte w misji miasta, z drugiej strony zaś, cyfrowe możliwości życia samorządnej wspólnoty.

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP źródłem pomyślności krakowian powinny być rodzinna i narodowa solidarność, wspierane „pomocniczo” przez instytucje społeczne, komercyjne oraz administrację publiczną.

Propozycje wskazują na możliwość wykorzystania naturalnych i kulturowych zasobów Krakowa w solidarnej pracy mieszkańców, samoregulacyjnie dopasowywanej do naszych umiejętności i woli.

Działania społeczne dla wprowadzenia proponowanej Misji i Wizji

2002 – konferencje i konkurs na aranżację Ogrodów Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego.

10 czerwca 2004 – pierwszy Kwietny Bieg dla uczczenia 25-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny www.kwietnybieg.pl.

4 kwietnia 2005 – wskazanie dnia 10 czerwca na polskie Święto Niepodległości.

2005 – organizacja pierwszego 15 - dniowego Kwietnego Biegu 1000 razy wokół krakowskich błoń dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowej.

2005 – współudział w założeniu Stowarzyszenia 10 Czerwca, autor jest prezesem zarządu.

2006 – organizacja pierwszego 15- dniowego Kwietnego Biegu wokół Polski, równolegle do biegu krakowskiego, dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowej. 

2006 – współudział w założeniu Konfederacji na rzecz przyszłości Krakowa, Cracovia Urbs Europaea.

2008 – organizacja Mistrzostw Polski Młodzieży Gimnazjalnej nadgranicznych powiatów w biegach średniodystansowych, dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowej.

21.11.2009 – konferencja „Publiczne wartości w demokratycznym państwie”.

//www.geo.uj.edu.pl/konferencja/publiczna_wartosc_przestrzeni/progr...

maj-październik 2010 – inicjatywa referendum gminnego w sprawie misji Krakowa.

2010 – inicjatywa referendum gminnego w sprawie brzmienia Misji Krakowa.

11.11.2010 – współutworzenie Programu Kultura Pamięci - Tożsamości Małopolski.

2011 – inicjatywa Małopolska Rada Ładu Przestrzennego – autor był jej wiceprzewodniczącym.

 

2.2.Uzasadnienia dla propozycji celów Miasta

2.2.1.Uzasadnienie dla pierwszego celu strategicznego

Cel strategiczny 1.

Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu.  

Cel operacyjny 1.1.

Rozwój instrumentarium „Domowych Bibliotek Pamięci”.

Cel operacyjny 1.2.

Rozwój metodyki „Domowej Edukacji Pracy Solidarnej”.

Łączna argumentacja za wprowadzeniem propozycji

Wobec rosnącej liczby kontaktów coraz większego znaczenia nabierają umiejętności językowe, od których zależy nie tylko rozumienie odbieranych treści, ale i wolność porozumiewania się (wolność do bycia rozumianym przez innych ludzi). Umiejętności językowe obejmują również takie aspekty jak nowe sposoby posługiwania się słowem, zarządzanie dialogiem i pamięcią.

Nauka o znaczeniu słowa dla poznania i ludzkiej wolności zaczyna się w rodzinie. Dziś w społeczeństwie doby „sieci wiedzy” samokształcenie w rodzinie łączy wychowanie dziecka z koniecznością pogłębiania i aktualizowania wiedzy posiadanej przez rodzica. Wspieranie tego procesu tworzy praktykę pracy solidarnej. Pracy świadczonej bez zewnętrznych nakazów czy egoistycznej rywalizacji, pracy wynikającej wprost z poczucia odpowiedzialności za godność swoją i swoich bliskich.

Wyzwania modernizacyjne dotyczą w pierwszej kolejności rozwoju naszej wiedzy oraz utrzymania zdrowego trybu życia. Te wyzwania wymagają wypracowania nowych standardów, metod, modeli, wymagają  narodowego rzecznictwa dla wprowadzenia ich do ustroju Polski i Europy. Proponowane priorytetowe cele rozwojowe uwydatniają odpowiedzialność Krakowa za Polski udział w cywilizacyjnych procesach przemian ustrojów życia społecznego.

Wskazanie na rodzinę jako na kluczową instytucję dla wolności, solidarności i gospodarności jest kontynuacją obowiązującego obecnie priorytetowego celu Strategii Rozwoju Krakowa.

Wskazanie na znaczenie wartości publicznych dla dobrobytu mieszkańców jest zgodne z paradygmatami współczesnej ekonomii, zrównującymi znaczenie pracy „solidarnej” z pracą „wymienną”.    

Wskazanie na znaczenie jakości usług społecznych jest zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa doby „sieci wiedzy” i wskazuje na wiązanie globalnej inicjatywności gospodarczej z lokalnym pożytkami.

Działania społeczne autora dla realizacji pierwszego celu strategicznego

1998 – coroczne wspieranie Konkursów Pro Publico Bono, autor jest obecnie prezesem zarządu Fundacji Pro Publico Bono.

2000 – współudział w założeniu Krakowskiej Fundacji Kultury Baletowej, autor jest od założenia przewodniczący Rady Fundacji.

2010 – prezentacja doktryny polityki rozwoju wiedzy „Personalna edukacja”.

2012 – pierwsza konferencja blogerów w Krakowie: „Ruch egzekucji praw oświatowych”.

2012 – uruchomienie strony <www.koloniaakademicka.pl>.

2013 – druga konferencja blogerów w Krakowie: „Tylko prawda jest ciekawa”.

10.12.2013 – zawiązanie „Partnerstwa dla rozwoju kultury fizycznej Ruczaj Zdrowia”, autor jest Koordynatorem Partnerstwa.  

 

2.2.2.Uzasadnienie drugiego celu strategicznego

Cel strategiczny 2.

Kraków miastem otwarcia wartości publicznych dla dobrobytu mieszkańców. 

Cel operacyjny 2.1.

Harmonia wartości w publicznych przestrzeniach.

Cel operacyjny 2.2.

Rozwój plenerowych „postojów edukacyjnych” i związanych z nimi usług społecznych.

Cel operacyjny 2.3.

Rozwój platform cyfrowych służących debatom o publicznych wartościach.

Uzasadnienie

Oparcie pomocniczości polskiego państwa w sferze usług społecznych na solidarności rodzin zobowiązuje do wspierania publicznych wartości dla domowej pracy solidarnej. Waloryzacja zasobów winna być uregulowana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, zawierającym warunki ochrony dóbr kultury i priorytety dla rozwoju publicznych wartości. Wybrane obszary służyć będą prowadzeniu pracy wychowawczej nie tylko przez rodziców, ale również przez pedagogów szkolnych czy przedstawicieli organizacji społecznych.

Instytucjami ułatwiającymi mieszkańcom korzystanie z publicznych wartości są lokalne ośrodki kultury. To tam powinna być organizowana praca dydaktyków od samokształcenia w rodzinie (doradców edukacyjnych rodziny), przygotowująca domowych mentorów edukacyjnych nie tylko do prowadzenia zajęć w domach, ale również w plenerze czy w salach muzealnych. Doświadczenia wynikające z prowadzenia zajęć edukacyjnych w kontakcie z zasobami kultury powinny rozwijać metody tych zajęć i rzecznictwo dla ich harmonii.

Cyfrowe wsparcie prowadzenia zajęć edukacyjnych wytworzy nowy zasób  wsparcia metodycznego. Należy oczekiwać, że dla rekomendowanych „postojów edukacyjnych”, powstawać będą interaktywne podręczniki do przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Rosnąca popularność cyfrowo interaktywnych debat o publicznych sprawach, prowadzi do specjalizacji mediów społecznościowych. Należy się spodziewać, media te będą się koncentrować na publicznych wartościach lub ciągach tych wartości, ułatwiając tym samym ich pożytkowanie i rozwój.

Działania społeczne autora dla realizacji drugiego celu strategicznego

2000 – zawiązanie Piwnicy Kontroli Publicznych Przestrzeni.

2000 – inicjatywa trasy rekreacyjnej Via Europea.

2000 – inicjatywa Cracovia Maraton, współudział w kierowaniu pierwszymi pięcioma edycjami poprzez Fundację z Biegiem Wisły, autor był inicjatorem i przewodniczącym Rady Fundacji i likwidatorem (2006).

2001 – inicjatywa konkursu „Archi Szopa”, autor jest obecnie przewodniczącym stowarzyszenia. 

2001 – inicjatywa Ogrody Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego.

2002 – konferencja Przestrzenie dla Korupcji.

2002 – inicjatywa Obywatelskiego Komitetu wspierania budowy Trasy Tynieckiej, autor był inicjatorem i wice przewodniczącym Komitetu.

2004 – inicjatywa Krakowski Klub Biegaczy Dystans.

2004 – inicjatywy i wieloletnie kierownictwo: Półmaraton Marzanny, Kwietny Bieg, Sylwestrowy Bieg Radości.

2009 – inicjatywa stowarzyszenie Genius Loci, autor jest obecnie prezesem zarządu.   

2010 – inicjatywa programu edukacyjnego „Brama Kresów”.

2.2.3.Uzasadnienia dla trzeciego celu strategicznego

Cel strategiczny 3.

Kraków miastem usług społecznych i globalnej gospodarki doby „sieci wiedzy”.

Cel operacyjny 3.1.

Wsparcie dla instytucji naukowych i gospodarczych w rozwoju mobilnych aplikacji rejestrujących.

Cel operacyjny 3.2.

Wsparcie dla instytucji naukowych i gospodarczych w rozwoju urządzeń telediagnostycznych.

Cel operacyjny 3.3.

Wsparcie dla rozwoju nowych metod spersonalizowanych usług społecznych.

Cel operacyjny 3.4. 

Wsparcie dla instytucji gospodarczych przez rozwój publicznych obszarów prezentacji usług społecznych.

Uzasadnienie

Globalne cyfrowe narzędzia zaspakajania naszych potrzeb pozwalają na uczestniczenie w ich wykorzystaniu dla dobra lokalnej społeczności. Wspólnota samorządowa dysponująca możliwościami finansowymi dla usług okresu przygotowania oraz wygaszania aktywności zawodowej człowieka, może pośredniczyć między globalnymi producentami i lokalnymi usługodawcami. 

Działania społeczne autora dla realizacji trzeciego celu strategicznego

1989 – współudział w założeniu i objęcie funkcji prezesa zarządu Wolnego Obszaru Celnego Kraków.

1990 – współudział w założeniu i kierowanie Krakowską Giełdą Towarowo-Pieniężną.

1996 – inicjatywa emisji obligacji Krakowa opartych na przyszłych przychodach z celów emisji i organizacja obrotu tymi obligacjami, jako zalążek budowania w Krakowie „budżetu partycypacyjnego”[1] (nie przyjęta przez Urząd Miasta Krakowa)

2001 – inicjatywa komunalnego funduszu emerytalnego[2] (nie przyjęta przez Urząd Miasta Krakowa)

2003 – inicjatywa publikacji kwartalnika „Społeczeństwo Inwestorów”.

2012 – propozycja nowej doktryny polityki rozwoju wiedzy „Personalna edukacja”.

2013 – propozycja nowej doktryny polityki ochrony zdrowia „Samopomoc zdrowia”.

Liczne publikacje m.in. na stronie internetowej < www.si.neon24.pl>.

2.3.Uzasadnienie  propozycji Miejskich Programów Strategicznych

Schematy powiązań w obszarach kompetencji Parku kultury VIA EUROPEA

Parki kultury współczesnych miast powinny ułatwiać wychowanie i gospodarowanie, oferując „strefy postojów edukacyjnych” oraz „strefy postojów promocyjnych usług społecznych”. W takich „obszarach kompetencji” powinno być koncentrowane wsparcie odpowiedzialności i kreatywności mieszkańców do samoregulacji potrzeb i możliwości rozwojowych.

 

 

 

 Rys. 1. Obszary wychowania i gospodarki w Parku kultury VIA EUROPEA

Idealnym terenem dla utworzenia obszarów kompetencji jest w Krakowie otoczenie Wisły. Znajdujący się w centrum Krakowa historyczny Salon Miasta w zestawieniu z granicznymi Tyńcem i Mogiłą tworzą oś przyrodniczo-kulturową współczesnych wyzwań modernizacyjnych. 

 

 

Schemat 2. Strefy edukacji w Obszarze wychowania Parku kultury VIA EUROPEA

 

Personalizacja edukacji i wynikająca z niej potrzeba wsparcia pracy formacyjnej rodziców zobowiązuje władze publiczne do organizowania obszarów wychowania jako specjalistycznych stref parków kultury.

 

 

 

 

 

Schemat 3. Strefy promocji w Obszarze gospodarki Parku kultury VIA EUROPEA

Społeczne potrzeby stałego podnoszenia efektywności w wykorzystywaniu nowych narzędzi i metod dla pracy solidarnej w powiązaniu z  właściwością ułatwiania podmiotom gospodarczym prezentacji nowych sposobów realizowania usług społecznych, skłania instytucje publiczne do podejmowania odpowiedzialności za promocję innowacji w dziedzinie narzędzi i usług społecznych.

 

2.3.1.Park kultury VIA EUROPEA

Park kultury VIA EUROPEA to zasób wartości przyrodniczych, gospodarczych oraz duchowych służących przygotowaniu do domowej pracy solidarnej i dla cyfrowego korzystania z usług społecznych przy pomocniczym wsparciu instytucji kultury i instytucji gospodarczych.

Argumentacja za wprowadzeniem propozycji

Celem projektu strategicznego Park kultury VIA EUROPEA jest kompleksowa rewitalizacja infrastrukturalna i funkcjonalna otoczenia Wisły na obszarze pomiędzy Tyńcem i Mogiłą. Rewitalizacja powinna uatrakcyjniać trasę rekreacyjną wzdłuż Wisły dla kultury fizycznej, kultury pamięci i kultury przestrzeni. Wzbogacenie istniejących wartości przyrodniczych i kulturalnych na odcinku 24 kilometrów powinno wzmocnić formację pracy solidarnej mieszkańców Krakowa, ułatwić korzystanie z usług społecznych i rozwój przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. Dzięki temu umocni znaczenie Krakowa jako stolicy polskiej pamięci i tożsamości, podniesie zadowolenie mieszkańców z pracy solidarnej, a przez to i atrakcyjność gospodarczą miasta i regionu.

Rozwijana społecznie od kilkunastu lat koncepcja trasy rekreacyjnej wzdłuż Wisły –24 kilometry pomiędzy klasztorem OO Benedyktynów w Tyńcu i klasztorem OO Cystersów w Mogile – wychodzi naprzeciw nie tylko aktywnemu stylowi spędzania czasu wolnego, ale i postrzeganiu pracy jako przejawu godności i wolności człowieka.

Tradycja wiązania pracy z wychowaniem i samorozwojem w tradycji obu zakonów jest świadectwem kulturowej naturalności międzypokoleniowej pracy solidarnej w cywilizacji łacińskiej. Granice Parku kultury pozwalają wykorzystać dziedzictwo wspólnotowych świadectw duchowości Europy. Tym samym Park kultury VIA EUROPEA tworzy warunki do powiązania treningu sportowego z możliwością kontemplacji wielowiekowych nawarstwień architektonicznych i urbanistycznych oraz różnorodności przyrodniczej polskiego krajobrazu. Park wzbogaci otoczenie Wisły obiektami dla formacji kultury solidarności oraz promocji usług społecznych. Przyczyni się również do powstania nowych galerii sztuki plenerowej.

Nowy ekosystem wartości duchowych, przyrodniczych, estetycznych  i gospodarczych poprawi jakość życia mieszkańców i pozwoli rozwijać w Krakowie potencjał gospodarczy odpowiednio do istniejącego już potencjału turystycznego i akademickiego.

Program obejmuje projekty, których wspólnym mianownikiem jest przebudowa /rewitalizacja terenów nadbrzeżnych Wisły, w tym projekty o kluczowym znaczeniu dla funkcji metropolitalnych Krakowa, jak Centrum Kongresowe, Muzeum Tadeusza Kantora, Centrum Muzyki, Bulwary Zabłocia (przestrzeń publiczna wiąże stację kolejową Kraków-Zabłocie z nowymi muzeami Zabłocia oraz zespołami zabudowy mieszkaniowej i usługowej powstałej w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych. To atrakcyjne krajobrazowo ciągi piesze i rowerowe oraz inne przestrzenie publiczne (placyki, tarasy widokowe, sekwencje mini-parków itp., przestrzenie wyposażone w detale urbanistyczne o wysokich walorach architektury krajobrazu – „Salon Miasta”).

Odcinki o kluczowym znaczeniu dla strategicznego programu miejskiego „Park kultury VIA EUROPEA” to rejon klasztoru SS Norbertanek i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki, przebudowa („oprawa”) ulic: Monte Cassino i Marii Konopnickiej; Ogród Pamięci Narodowej – u podnóża Wawelu, zagospodarowanie parku przy Bulwarze Wołyńskim i Bulwarze Inflanckim (z budową kładki pieszej w tym rejonie), rozbudowa Muzeum Inżynierii Miejskiej i park przy Bulwarze Kurlandzkim, aranżacja parkowa nadbrzeży Wisły po stronie Grzegórzek i Zabłocia oraz budowa kładki pieszej spinającej te dawne dzielnice w rejonie projektowanego Centrum Muzyki.

Istotnym elementem programu „Park kultury VIA EUROPEA” będzie rewitalizacja starego Podgórza – rekomendowanego do objęcia go Parkiem Kulturowym „Stare Podgórze z Krzemionkami” (patrz rozdz. II.4.4. aktualizowanego Studium uwarunkowań …) i dalsza rewitalizacja Kazimierza (zwłaszcza w rejonie ulic: Mostowej, Gazowej, Starowiślnej i Podgórskiej). Przewiduje się też działania mające na celu atrakcyjne ukształtowanie ulic: Kalwaryjskiej i Bolesława Limanowskiego, a po stronie Kazimierza: ul. Józefa Dietla i Grzegórzeckiej. W tym zbiorze przedsięwzięć znajdą się również projekty rewaloryzacji placów: Rynku Podgórskiego, Placu Niepodległości i ul. Legionów Piłsudskiego (u wejścia do Parku Wojciecha Bednarskiego od strony mostu Józefa Piłsudskiego), kontynuacja projektu przebudowy placu Bohaterów Getta, ukształtowanie placu przed Galerią Kazimierz (od strony bulwarów wiślanych) oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parkowej integrującej projektowane na Grzegórzkach Centrum Muzyki z bulwarami nad Wisłą.

Dzięki programowi „Park kultury VIA EUROPEA” Kraków stanie się nowoczesną przestrzenią miejską służącą:

  • kontemplacji wartości duchowych, estetycznych i etycznych, służących formacji kultury solidarności,
  • aktywności fizycznej oraz profilaktyce zdrowia, 
  • edukacji przez całe życie.

Cywilizacyjny wymiar wartości kulturowych i nowoczesność technologiczna usług telediagnostycznych zlokalizowanych w obszarach promocji usług i formacji  postaw stanie się gwarantem światowej atrakcyjności i prężności bazy ekonomicznej Krakowa.

Działania mogące doprowadzić do realizacji programu

  • Konkurs architektoniczny na aranżacje i powiązanie „postojów edukacyjnych” i „postojów promocyjnych” Parku VIA EUROPEA (propozycje partnerstwa Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich).
  • Konkurs informatyczny na aplikacje mobilne wzbogacające kontemplację osób korzystających z Trasy rekreacyjnej VIA EUROPEA.
  • Ekspozycja wizji Trasy przez prezentację efektów konkursów w wybranym prestiżowym miejscu w Krakowie.
  • Portal internetowy www.viaeuropea.pl  wspierający debaty i zbierający opinie  na temat użyteczności Trasy.

 

2.3.2.Domowa Biblioteka Pamięci

Domowa Biblioteka Pamięci to model indywidualnego pozyskiwania, porządkowania, archiwowania i wykorzystywania cyfrowych danych osobistych przy „pomocniczym” wsparciu administracji publicznej.

Argumentacja a wprowadzeniem propozycj

Przemiany w systemie edukacji oraz personalizacja procesów decyzyjnych rodzą ogromne potrzeby gromadzenia danych i wykorzystywania ich przez rodziców. Nieograniczone zasoby tych cyfrowych bibliotek pamięci służyć mają planowaniu i nadzorowania procesów uczenia. Ale nie tylko. W przyszłości służyć będą naszym dzieciom do celów, których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Podobne możliwości, potrzeby i szanse otwierają nam telediagnostyka medyczna i wprowadzenie postulatu samopomocy do doktryny ochrony zdrowia.

Obie dziedziny usług społecznych wymagają zatem wypracowania i zastosowania nowych instrumentów, nowych instytucji, nowych kompetencji. Kluczowe znaczenie uzyskuje zarządzanie indywidualnymi dziennikami (planami) rozwoju edukacyjnego i ochrony zdrowia. Dzienniki te dotyczyć mają przyszłości, ale jak każdy dobry plan opierają się na starannym rejestrowaniu teraźniejszości i dokumentowaniu przeszłości.

Nikt nie jest w stanie samodzielnie korzystać z nieograniczonych danych o szansach rozwoju edukacyjnego czy o zdrowiu swojego dziecka. Więcej. Nikt nie poradzi sobie z podobnym zasobem wiedzy o samym sobie. Bez metodyki i doradztwa, bez wsparcia administracji państwa wszelkie indywidualne bazy pamięci staną się szybko żerowiskiem dla ludzi zarabiających na naszych słabościach.

Propozycje organizowania bibliotek pamięci podejmowane są w kilku krakowskich ośrodkach naukowych. Ich praca powinna dać narzędzia i model kontrolowania bezpieczeństwa cyfrowej formy naszej własności.

Działania mogące doprowadzić do realizacji programu

Inicjatywa Partnerstwa Ruczaj Zdrowie podjęta przez Fundację Klaster LifeScience i jej partnerów.

Umowa pomiędzy AGH i Ars-Medica.

 

2.3.3.Domowa Edukacja Pracy Solidarnej

Domowa Edukacja Pracy Solidarnej to model samokształcenia przez całe życie oparty na więziach międzypokoleniowych i pomocniczym działaniu ośrodków akademickich oraz instytucji kultury.

Argumentacja za wprowadzeniem propozycji 

Wywołane rewolucją komunikacyjną wydłużenie czasu kształcenia na całe życie zmienia miejsce edukacji w życiu społecznym. Edukacja przestaje być zunifikowanym programem w ramach obowiązków szkolnych, objętym szczegółowymi regulacjami i nadzorem administracji publicznej, a zaczyna być obszarem indywidualnych wyborów. W edukacji dzieci i młodzieży obowiązek określenia potrzeb i kontrolowania rezultatów spoczywa na rodzicach.

Dla efektywnego podejmowania odpowiedzialności za edukację koniecznym jest wypracowanie nowego modelu określania potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz sposobu ich zaspakajania na rynku usług edukacyjnych. Ale w pierwszej kolejności konieczne jest podniesie w społeczeństwie znaczenia samokształcenia w rodzinie. Należy się spodziewać, że domowa edukacja nie tylko służyć będzie rozwojowi dzieci, rozwojowi rodziców i rozwojowi integracji społecznej, ale również pomoże rodzicom nadzorować powszechne szkolnictwo. W konsekwencji prowadzić to będzie do uspołecznienia publicznego nadzoru nad szkołą.

Domowa edukacja pracy solidarnej wymaga wypracowania i wprowadzenia do praktyki nowych metod i modeli. Powinny one być wprowadzane w pierwszej kolejności przez lokalne ośrodki kultury zdatne do wsparcia kompetencyjnego organizatorów domowej edukacji oraz regionalne instytucje kultury zdatne do ochrony i korzystania z dziedzictwa wartości takie jak muzea i kluby sportowe. Instrumentami będą cyfrowe interaktywne podręczniki dla domowych zajęć edukacyjnych oraz cyfrowe narzędzia wsparcia dydaktycznego przez centra kompetencji.

Działania społeczne prowadzone dla wprowadzenia propozycji

Debaty w sieci

Strony internetowe

 

 

2.3.4.Innowacje Usług Społecznych

Innowacje Usług Społecznych wprowadzają nowe rozwiązania dla zaspokojenia potrzeb spersonalizowanej edukacji lub samopomocy zdrowia. Będą prezentowane na obszarach gospodarczych jako promocje nowych usług społecznych.

Argumentacja za wprowadzeniem propozycji 

Każdego dnia producenci sprzętu sportowego, medycznego, edukacyjnego dostawcy usług telekomunikacyjnych, transportowych, rekreacyjnych dostarczają nowe propozycje aplikacji sieciowych do polepszania usług społecznych.

Systematyczne zebranie i przedstawienie tych praktyk przekracza obecne możliwości autora wniosku o zmiany Strategii wystąpienia.  

Działania społeczne prowadzone dla wprowadzenia propozycji

Istnieje szereg ośrodków mobilizujących powstawanie i wprowadzanie do praktyki nowych rozwiązań usprawniających życie w mieście. Dla części z nich wspólnym określeniem jest idea „Smart City”. Dla innych jest to idea „Genius Loci”.  Osobiste doświadczenia autora dotyczą organizacji imprez biegowych wykorzystujących publiczne wartości i cyfrową komunikację.

Systematyczne zebranie i przedstawienie tych praktyk przekracza obecne możliwości autora wniosku o zmiany Strategii wystąpienia. 

 

2.3.5.Pamiętniki Krakowskiego Życia Kulturalnego

„Pamiętniki Krakowskiego Życia Kulturalnego” to internetowe platformy stworzone dla rozważań o znaczeniu konkretnych propozycji artystycznych i religijnych dla rozbudzenia ciekawości poznania, wrażliwości artystycznej i rozwoju duchowego, przy pomocniczym wsparciu instytucji akademickich i instytucji kultury.

Argumentacja za wprowadzeniem propozycji 

Zamierzeniem programu jest wzmacnianie wartości utwierdzanych przez sceny teatralne, sale koncertowe, instytucje muzealne, twórców plenerowych wydarzeń artystycznych oraz kształtowanie postawy widza – aktywnego uczestnika życia kulturalnego miasta.

Zamierzenie to realizowane będzie przez partnerską współpracę instytucji kultury dla rozszerzenia kontaktów między twórcami i odbiorcami wydarzeń artystycznych. Prowadzić to będzie z jednej strony do kreowania obywatelskiej krytyki wydarzeń artystycznych, a z drugiej do wzbogacania Domowych Bibliotek Pamięci.

Działania społeczne prowadzone dla wprowadzenia propozycji

Ustalenia między kilkoma krakowskimi teatrami w sprawie uruchomienia portalu bywalców teatralnych.

 

[1] Chodziło o emisję i lokalny obrót celowymi emisjami obligacji komunalnych. Obecnie terminem „budżet partycypacyjny” określa się proces społecznych konsultacji wobec części planów finansowych miasta.

[2] Chodziło o umożliwienie pracownikom podmiotów komunalnych lokowanie oszczędności „III filara emerytalnego” w programach organizowanych przez specjalnie do tego zawiązany podmiot (w Polsce żadne z miast nie wykorzystuje tej możliwości).

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY