Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
216 postów 2425 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Kresy w potrzebie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ważny list Stanisława Srokowskiego, rzecznika prawdy Kresów Rzeczpospolitej i Europy.

Wrocław, 15 listopada 2015 r.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Szanowny Panie Prezydencie,
po Pana zwycięstwie, zwrócił się poprzez działacza AK, dra  Józefa Osadę, do mnie i do kilku innych osób z Wrocławia w imieniu  Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego w Gdyni, pan prezes Marian Banaś,  z propozycją zgłoszenia  Kancelarii  Prezydenta postulatów mojego środowiska kresowego, które by wskazywały podstawowe problemy tego środowiska.
Z podobną inicjatywą miał też wystąpić w innych regionach kraju. Uznałem, że to dobry znak nowej władzy,  pragnącej słuchać opinii społecznej.
Zbudowany taką postawą,  zebrałem w ciągu dwu tygodni ważny  materiał i  przekazałem  dr Józefowi Osadzie, on zaś przekazał go prezesowi SMiG w Gdyni, Panu Marianowi  Banasiowi, a Pan Marian Banaś oddał go osobiście  wysokiemu urzędnikowi Kancelarii Prezydenta.   Niestety, w ciągu kilku miesięcy  ani ja, ani inni autorzy,  odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta  nie otrzymali. Choćby w postaci podziękowania.
Niedawno Pan Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi uznał takie postępowanie  za karygodne.  Być może moje i innych kolegów uwagi i sugestie z Wrocławia nie dotarły do rąk Pana Prezydenta, dlatego  uważam za słuszne, by Pana Prezydenta  powiadomić  o tym fakcie publicznie,  z przekonaniem, że Pan Prezydent powinien poznać problemy, jakimi żyje  środowisko kresowe, liczące dziś ok. 6 mil. obywateli.
Głosowałem na Pana  Prezydenta,  cenię  sobie wysoko Pana autorytet i odwagę głoszenia  ważnych i cennych poglądów. Dlatego w dużym skrócie pozwalam sobie w niniejszym liście, jako obywatel,  w liście do swojego Prezydenta,  zawrzeć najważniejsze postulaty dotyczące mojego środowiska.  Mam na uwadze głównie politykę wschodnią RP.
Ogromne zaniedbania, a przede wszystkim zaniechania i fałszowanie faktów  historycznych przez wrogie albo niekompetentne gremia  w kraju i za granicą każą  podjąć szybko  program naprawczy:
1. natychmiast podnieść  w szkołach liczbę  godzin lekcyjnych przeznaczonych na najnowszą historię Polski,
2. przywrócić na listach lektur szkolnych  wybitne dzieła literackie, w ostatnich ośmiu latach wyrzucone z programu,
3. uruchomić  w  radiu i telewizji publicznej audycje i programy ukazujące  prawdę o zbrodniach ludobójstwa na Polakach,
4. dodać do lektur szkolnych dzieła opisujące  tragedię ludobójstwa,
5. stworzyć  system opieki i wsparcia finansowego dla organizacji i stowarzyszeń kresowych dbających o pamięćnarodową,
6. powołać w szkołach i na studiach wyższych organizacje kulturalne i oświatowe, mające na celu propagowanie wiedzy o najnowszej historii polskiej,
7.  stworzyć  dla ostatnich żyjących świadków ludobójstwa korzystne warunki do ukazywania przez nich w szkołach i na uczelniach wyższych prawdy o czasie ludobójstwa,
8. powołać  przez instytucje państwowe odpowiedni komitet do zbudowania w Warszawie pomnika ofiar zbrodni ukraińskich formacji OUN i UPA,
9. powołać  do życia Muzeum Kresów, które stałoby się żywym pomnikiem ponad sześciowiekowej historii i tradycji polskiej na Kresach,
10.  powołać  Instytuty Kresowe na  wyższych uczelniach,
11. przygotować przez  instytucje państwowe coroczne uroczystości w symbolicznym dniu 11 lipca, jako Dniu Pamięci Narodowej,   z udziałem prezydenta i premiera, by  uczcić pamięć pomordowanych Polaków  przez ukraińskie zbrodnicze formacje OUN i UPA w aktach  ludobójstwa  na polskich Kresach,
12.  natychmiast reagować ( ministerstwa, uniwersytety, urzędowe agendy)  na fałszowanie polskiej historii i wszelkiego rodzaju  kłamstwa typu „polskie obozy koncentracyjne”, „ czystki wołyńskie” itp.,
13. natychmiast cofać dotacje i wszelkie wsparcie dla tych instytucji i organizacji działających w Polsce mniejszości narodowych, które działają wbrew lub przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, jak to się dzieje w przypadku mediów ukraińskich w RP, które szkalują Polskę i Polaków,
14. polski parlament  powinien jak najszybciej  podjąć uchwałę potępiającą ludobójstwo dokonane na Polakach przez OUN i UPA w latach 1939-1947.  Brak potępienia przez polski parlament terroru na dawnych polskich ziemiach kresowych może zachęcać bezkarnych terrorystów w dzisiejszym świecie do dalszych zbrodni. Bo skoro można dokonywać ludobójstwa i nie ponosić za to żadnych konsekwencji,  dlaczego nie można nadal mordować ludzi w Europie,
15. polski parlament  winien podjąć ustawę o ustanowieniu dnia 11 lipca, jako Dnia Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa Dokonanego w latach 1939-1947 na Polakach przez Ukraińców z OUN i UPA.  W tym dniu bowiem OUN/UPA  napadły na blisko sto polskich miejscowości i wymordowały w pień Polaków,
16. polskie państwo winno  wspierać organizacyjnie i finansowo  twórców i autorów  dzieł literackich, teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych czy publicystycznych, którzy podejmują tematykę kresową,   a także  wszelkie twórcze   inicjatywy związane z tematyką kresową ( festiwale, przeglądy, konkursy itd.),
17. polskie państwo winno zadbać o to, by wiedza o ludobójstwie na Kresach stała się ostrzeżeniem dla Europy i świata,
18. państwo polskie winno natychmiast  zlikwidować wszystkie pomniki, tablice pamiątkowe i popiersia jednego z najokrutniejszych terrorystów i zbrodniarzy świata, Stepana  Bandery, OUN i UPA na polskiej ziemi,
19. polska zagraniczna polityka wschodnia powinna opierać się na wartościach, realiach i fundamentach interesu narodowego.  W stosunku do Rosji  należy układać stosunki w oparciu o wzajemne poszanowanie i dążyć do uznania zbrodni dokonanej na Polakach w latach 1937- 1938 i w latach drugiej wojny światowej ( Katyń), jako zbrodni ludobójstwa,
20. należy zmierzać  do oddania przez państwo rosyjskie zrabowanych polskich dóbr narodowych,
21. należy dążyć do uznania przez Ukrainę zbrodni dokonanej na Polakach przez OUN i UPA w latach 1939-1947 za zbrodnie ludobójcze,
22. należy dążyć do odwołania przez parlament ukraiński hańbiącej ustawy, która mówi o OUN i UPA, czyli o  mordercach Polaków,  jako o bohaterach narodowych,
23. należy wykazywać stronie ukraińskiej, iż budowane przez nią pomniki morderców Polaków, Bandery, Szuchewycza, Kłaczkiwskiego, a także Dywizji SS Galizien, to działania zaprzeczające  wartościom europejskim,
24. należy starać się o zwrot rzymskokatolickich świątyń i o przekazanie ich katolikom  mieszkającym na Ukrainie,
25. należy starać się, by państwo ukraińskie zapewniło harmonijny rozwój polskich organizacji i instytucji kulturalnych i oświatowych we wszystkich regionach swego kraju, zapewniając im, tak jak czyni to Polska wobec mniejszości ukraińskiej, pełną pomoc materialną i finansową. Dotyczy to także Litwy, Białorusi, Rosji i innych krajów Wschodu,
26. należy dołożyć wszelkich starań w polityce zagranicznej,  by państwo ukraińskie, a także inne państwa Wschodu, zadbały o pomniki, zabytki  i pamiątki  polskiej kultury, słowem, o ochronę polskiego dziedzictwa narodowego,
27. należy domagać się ustanowienia na mogiłach pomordowanych przez OUN i UPA  Polaków odpowiednich znaków identyfikacyjnych, symboli religijnych, a przede wszystkim umieszczenie zgodnych z prawdą napisów dotyczących  zbrodniczych czynów,
28. należy dbać o rozwój polskich środowisk we wszystkich krajach na wschód od Polski, a przede wszystkim na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Rosji.
29. należy pomagać w budowaniu na Wschodzie polskich szkół, wyższych uczelni, bibliotek, mediów   i ośrodków kultury, wspomagać już istniejące i aktualnie powstające ośrodki, stowarzyszenia i polskie organizacje, dbające o tożsamość narodową na Ukrainie, Litwie, Białorusi i w Rosji;  wspierać naukę polskiej młodzieży ze Wschodu na polskich uczelniach i wspomagać ją stypendiami,
30. należy  rewidować sposób przyznawania Karty Polaka. Okazuje się bowiem, że powstają przy dotychczasowych procedurach nadużycia i oszustwa.  Trzeba przestrzegać zasady, iż Kartę taką otrzymują tylko Polacy, którzy udowodnili dokumentami swoją polskość,
31. należy wspomagać wypoczynek polskiej młodzieży ze Wschodu w czasie wakacji w  starej Ojczyźnie,
32. należy szczególną uwagę zwracać na agentów wpływu, którzy starają się mobilizować polską opinię publiczną dla ukraińskiego bądź rosyjskiego punktu widzenia w najnowszej historii,
33. należy  pomagać materialnie i finansowo Polakom poszkodowanym przez wojnę na Ukrainie, należy przyjmować w Polsce  migrację Polaków ze Wchodu.   Nie należy natomiast wciągać  Polski do wojny na Ukrainie. Państwo polskie nie powinno posyłać broni ani żołnierzy żadnej ze stron walczących  w tym kraju.
Powyższe, skutecznie podjęte działania,  powinny stać się ważnym przejawem polskiej polityki wschodniej. Jej atutem winien być interes narodowy i szacunek dla polskiej tradycji. Pora najwyższa, by polskie władze zachowywały  się godnie, sprawiedliwie i odpowiedzialnie wobec swoich partnerów na Wschodzie.
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Srokowski, pisarz, www.srokowski.art.pl
----------------------  
Od siebie pozwalam sobie dodać jeszcze pięć postulatów, tak by etos Kresów stawał się tradycją, która rodzi rzeczy nowe:
 • Wskazanie na dyplomację obywatelską, jako formę kultywowania dziedzictwa narodowego odpowiednią dla społeczeństwa horyzontalnej komunikacji, sprawdzoną praktyką odpowiedzialności za prawdę Kresów.  
 • Wskazanie na domową edukację obywatelską, jako metodę rozbudzania ciekawości prawdy i formowania postaw patriotycznych, odpowiednią dla możliwości otwartej edukacji.
 • Wskazanie na udział Ukraińców w naszej gospodarce, jako potencjału dla jej rozwoju, sprawdzony współczesną praktyką otwartości i życzliwości Polaków.
 • Wskazanie na rolę Polski Wschodniej, w rzecznictwie etosu Kresów Rzeczpospolitej, odpowiedno do natury pogranicza.
 • Wskazanie na dzień 10 października, jako propozycję terminu Dnia Jedności Dawnej Rzeczpospolitej, ku pamięci wagi pierwszej (1413) i drugiej (1861) unii horodelskich w dobrosąsiedztwie narodów Europy Środka.

 Andrzej Madej, Kraków, 16 listopada 2015. 

KOMENTARZE

 • Z którego to odłamu apel?
  Z Kresy.pl czy z Kresy24.pl?
  Kresy.pl lubię i poważam, natomiast Kresy24 to nie bardzo, śmierdzą banderyzmem na odległość.
  A jak banderyzm nie może, to mu podstęp pomoże.
 • @ireneusz 00:36:44
  Nie podzielam Pana opinii o zdeterminowaniu naszego życia publicznego. Myślę, że każdy z postulatów jest w zasięgu naszej suwerenności.
 • @lorenco 02:55:53
  Cenię Stanisława Srokowskiego jako rzecznika spraw kresowych.
  Informację o jego Liście dostałem dzięki pracy społecznych poczciarzy w cyfrowej sieci wiedzy.

  Jak trzeba nazwy dla tej instytucji, to może: Społeczna Poczta Polska Dawnej Rzeczpospolitej.
 • Informacja SPOŁECZNEJ POCZTY POLSKIEJ DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ
  "Uprzejmie informujemy, że można już dokonywać przedpłaty na zakup publikacji zbiorowej: "OUN, UPA i zagłada Żydów"
  w kwocie 60 zł. (książka + wysyłka na terenie Polski) na poniższe konto:

  Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
  30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22
  Konto bankowe: Bank Śląski S.A.
  34 1050 1445 1000 0012 0322 1674

  Osoby, chcące otrzymać książkę do domu, powinny oczywiście podać adres.

  Książka, zawierająca 36 tekstów naukowych 22 autorów krajowych i zagranicznych (Stany Zjednoczone, Kanada, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Izrael, Ukraina, Rosja (1 autor)) przetłumaczonych z języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, ukraińskiego i rosyjskiego (1 tekst) (55 ark. wyd.), ukaże się w 2016 roku.

  Książka daje odpowiedź na pytanie, czy, jak i dlaczego OUN oraz UPA uczestniczyły w zagładzie Żydów. Dostarcza szereg dowodów - faktów oraz dokumentów, relacji świadków, świadectw ofiar i sprawców. Nie poprzestając na tym książka opisze również, jak i dlaczego OUN UPA zastosowały cały szereg fałszerstw, aby oczyścić się z faktycznej odpowiedzialności z tytułu zaangażowanego udziału w eksterminacji Żydów, zarówno samodzielnie, jak i w kolaboracji z nazistami. Przy okazji zainteresowany czytelnik dowie się, w jakim zakresie i formie ukraińscy nacjonaliści, w szczególności banderowcy, zaadoptowali ideologię faszystowską i narodowo-socjalistyczną.

  Polski czytelnik będzie z pewnością szczególnie zainteresowany, jak w pracach historyków zagranicznych zaprezentowane jest ludobójstwo OUN-UPA dokonane na ludności polskiej.

  Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
  30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22. "

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930