Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 2511 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość dla wolności

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W gospodarce daru, informacje dla przedsiębiorczości w finansowaniu innowacji, będą pochodzić ze spotkań w sieci ich użytkowników.

Dźwignie finansowe w gospodarce daru
 
Aby nowoczesne technologie służyły wolności, potrzebują pracy solidarnej.
Bez pracy solidarnej, zarządzający globalnie skoncentrowanym kapitałem, wykorzystają je do segregacji, segmentacji i wykluczania społecznego.
Praca solidarna, określi zakres wolności w społeczeństwie sieci wolności.   
  
Wprowadzenie pracy solidarnej do postaw gospodarowania w sieci wiedzy, wymaga przyjęcia logiki daru, w miejsce zajmowane obecnie przez logikę wymiany. Motywacja miłości przy podejmowaniu trudu pracy, powinna zastępować motywację chciwości. Zmienić się przy tym powinny i dostęp użytkowników do wykorzystywania nowych narzędzi pracy i forma rywalizacji ich producentów. Rywalizacji o wsparcie finansowe dla zwiększania skali działalności pomiędzy przedsiębiorcami wprowadzającymi innowacje, ułatwiające ludziom samodzielność w podnoszeniu dobrobytu.
 
Rośnie znaczenie prezentacji nowych propozycji, przy okazji bezpośrednich spotkań wokół jakiejś wartości istotnej dla horyzontalnego społeczeństwa.
Spada znaczenie ośrodków rynkowych wycen perspektyw rozwoju (szans/ryzyk) tych propozycji. Ośrodków, wykorzystywanych w gospodarce wymiany przez przedsiębiorców i inwestorów, jako punkty obiektywnej informacji, dla określenia proporcji w dźwigni finansowej, przy dopasowywaniu produkcji do skali rynku. Dźwigni wprowadzanej do potencjału finansowego przedsiębiorstwa, dzięki której przedsiębiorca posiadający osobistą własność kapitału i praw, może uzyskać ponadprzeciętny efekt ekonomiczny.
 
Miejsce punktu oparcia koniecznego dla zastosowania dźwigni finansowej, a zajmowane w gospodarce wymiany przez ośrodki wyceny ryzyk, w prowadzonej poprzez sieci wiedzy gospodarce daru, zaczynają zajmować spotkania wokół wartości.
 
Spotkania skupiające samorządność, na wykorzystywaniu samodzielności dla solidarności. Spotkania powiązane z systemem edukacji, zgodnie z narodowo uznanymi standardami. Spotkania wspierane przez państwowe administracje, zgodnie z demokratycznie określonymi politykami społecznymi.
 
 
Standardy domowej edukacji medycznej
 
Wprowadzenie usług telemedycznych tworzy technologiczną podstawę dla odpowiedzialności rodzin za samopomoc zdrowia.
 
Pozwoli to, na wykorzystanie dla profilaktyki medycznej, bezpośrednich spotkań przy sportowej rywalizacji i współdziałaniu. Pozwoli to, na uzupełnienie troskliwości medycznej, jako zasady systemowego zorganizowania zawodowej odpowiedzialności lekarzy za dobrostan psychofizyczny ludzi, zasadą samopomocy zdrowia.
 
Samopomocy zdrowia, stającej się jednym z celów samokształcenia w rodzinie. Wspieranego  programami organizowanymi dla kultury poznania w szkołach i innych instytucjach kultury. Programami, ukazującymi znaczenie standardów oceny wydolności fizycznej, w satysfakcji z rywalizacji sportowej.
 
     
Standardy domowej edukacji obywatelskiej
 
Wprowadzenie Programu Rodzina 500+ tworzy narodową podstawę dla odpowiedzialność rodzin za wychowanie obywatelskie.
Pozwoli to, na większą samodzielność w korzystaniu ze źródeł rodowodu politycznego. Pozwoli to, na uzupełnienie polityki historycznej, jako zasady centralnego programowania działań państwa dla pamięci i tożsamości narodowej, zasadą wychowania obywatelskiego.
 
Wychowania obywatelskiego, stającego się jednym z celów samokształcenia w rodzinie. Wspieranego programami organizowanymi dla kultury poznania, w szkołach oraz w innych instytucjach kultury pamięci. Programami, ukazującymi dzieje, Polski w kontekście procesu cywilizacyjnej integracji Europy narodów.
 
 
Polska Giełda Startupów
 
Pierwszymi efektami wskazanych działań, powinno być powstanie krajowych sieci innowacji w zakresie zdrowia publicznego i dziedzictwa narodowego.
 
Kolejnym, powstanie krajowego ośrodka standaryzacji i certyfikacji kwalifikacji dla ułatwiania rozwoju pracy solidarnej, jako kluczowej kompetencji społecznej w horyzontalnym społeczeństwie. Ośrodek ten powinien ułatwiać rozwój narzędzi poznania, jako kluczowych efektów przedsiębiorczości w gospodarowaniu wykorzystującym sieci wiedzy.
 
Z uwagi na znaczenie koncentracji zainteresowania wytwórców i użytkowników nowych narzędzi dla zastosowania mechanizmów rynkowej samoregulacji alokacji ograniczonych zasobów przez podmioty gospodarcze, poprzez analogię do roli giełdy w gospodarce wymiany i znaczenia startupów, jako nowych hybrydowych form przedsiębiorcości, wykorzystujących sieć wiedzy dla uzyskania korzyści skali, można by określać ten ośrodek standaryzacji i certyfikacji terminem Polska Giełda Startupów.
 
 
 
 
Sądzę, że instytucjonalne powiązanie krajowego ośrodka standaryzacji i certyfikacji kawalifikacji sług rozwojowych pracy solidarnej z krajową siecią innowacji usług rozwojowych pracy solidarnej, pomogłoby w czytelnym zrelacjonowaniu obecnych funkcji stołecznych instytucji, działających dla publicznych pieniężnych wycen wartości ustabilizowanych rynkowo podmiotów gospodarczych, z nowymi funkcjami dla publicznego demokratycznego wartościowania perspektyw innowacji pracy solidarnej.
Potwierdzając dopełniające się znaczenie gospodarki wymiany i gospodarki daru.
 
W konsekwencji takiego merytorycznego i wizerunkowego powiązania, łatwiej będzie przeprowadzić proces integracji wokół zadań publicznych działów sektorowych i poziomów terytorialnych administracji państwowej, z wykorzystaniem instytucji logistyki wertykalnej informacji, Tworząc tym samym infrastrukturę indywidualizowanych usług publicznych. 
 
Sądzę, że  Warszawa ma dobre historyczne powody do podjęcia takiej inicjatyw, choćby z uwagi na dziedzictwo pamięci Stanisława Staszica. Będącego równocześnie współorganizatorem giełdy w Warszawie i prekursorskiego w światowym wymiarze, Rolniczego Towarzystwa Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach  (Hrubieszów, rok 1816).
 
 
Polski punkt podparcia
 
W roku 2005 Jan Paweł II namawiał nas do włączenia się Europejskie struktury ustrojowe słowami: od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Rok wcześniej, świętując 25 lecie przełomu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, wskazaliśmy na ówczesne ujawnienie się znaczenia Papieskich Dywizji, jako na nowy znak tożsamości Polaków w Europie oddychającej dwoma płucami.
 
Wiedzieliśmy w Krakowie, że kluczowymi wyzwaniami społeczeństwa przechodzącego od kultury mediów wertykalnych do kultury mediów horyzontalnych,  jest nie tylko umiejętność solidarnego kultywowania znaków tożsamości narodowej, ale i narodowa zgoda wobec aktualizacji standardów, dla samodzielności w pracy solidarnej. Takie są też zasady naszej społecznej praktyki działania przy sieciowym Kwietnym Biegu. Kontakty węzłów horyzontalnej sieci wspólnoty pamięci i samorządowe kultywowanie narodowych wartości.
 
Zaproponowaliśmy wprowadzenie liczby 3.530, jako nowego znaku naszej wspólnoty pamięci i jako standardu naszej wspólnoty działania. Liczby oznaczającej równocześnie w metrach obwód krakowskich Błoń, a w kilometrach obwód współczesnej Polski.
 
Nasza propozycja rodzi sympatię, ale i niedowierzanie w skuteczność takiej samorządności narodowej. Tym bardziej, że w wielu momentach jest ona w opozycji wobec priorytetów polityk społecznych III RP, wyprowadzanych z życzeniowego myślenia o rzeczywistości i postępie, przez ideologów kapitału społecznego.
 
Teraz proponujemy przyjęcie do budowania infrastruktury gospodarki daru (solidarności) układu cyfr 542245. Rekomendacji stosowania sześciu zasad przy organizacji zajęć edukacji medycznej i edukacji obywatelskiej. Układu sześciu cyfr jako standardu dla kursów Domowej edukacji pracy solidarnej.
 
Ten układ cyfr oczywiście nie jest doskonałością. Podobnie jak nie jest doskonałością tożsamość obwodów Krakowskich Błoń i granic Polski. Są to przestrzenie umowne, historycznie zmienne.
 
Żadne z podejmowanych przez nas działań, dla zbudowania sieci innowacji pracy solidarnej, nigdy nie było i nie będzie doskonałością.
Wemy, że to właśnie niedoskonałość jest naturą ludzkich działań w świecie widzialnym.
 
 
Iluzje Wieży Babel
 
Jednym z oczekiwań wobec zmian wprowadzanych obecnie przez Prawo i Sprawiedliwość jest ożywienie gospodarcze.
 
Z publicznych prezentacji może wynikać, że marzeniem naszego Rządu jest udzielanie pomocy finansowej tym przedsiębiorcom, którzy utrafią z propozycjami nowych narzędzi i technologii pod potrzeby człowieka XXI wieku. Rząd deklaruje pełną elastyczność w doborze konkretnych propozycji. Stąd wśród uczestników stołecznych narad nad kierunkowaniem rozwoju są praktycy i promotorzy hybrydowych form przedsiębiorczości określanych mianem startupów. 
Trzeba przy tym pamiętać, że konkretnych środków wystarczy dla około jednego promila potrzeb naszych innowatorów.
 
Podobne deklaracje  i ograniczenia prezentują obecnie rządy około stów innych państw i jeszcze dodatkowo władze około tysiąca miast, o aspiracjach globalnych smart metropolii.
 
Tak się rysują iluzje rozdawnictwa, w Globalnej Infrastrukturze Inkubatorów Innowacji.
 
 
Społeczeństwo inwestrów
 
Podnoszenie jakości stanu zdrowia oraz jakości dziedzictwa narodowego, wymaga nowych usług rozwojowych i domowej edukacji pracy solidarnej. Usług, które dla skutecznego prowadzenia społecznej kontroli ich jakościpowinny być finansowane na zasadzie współpłatności. Nie tylko dla efektywności wydatków publicznych, ale i dla zachowania uznanej konstytucyjnie podmotowości Polskich rodzin. 
 
Uważam, że strategią naszego Rządu powinno być teraz pomocnicze wsparcie dla usług ułatwiających samodzielne podnoszenie dobrobytu, z wykorzystaniem Programu 500+. By potencjał narodowego posagu solidarności międzypokoleniowej owocował.
 
Uważam, że na to powinny być przeznaczone wszystkie pieniądze preliminowane przez Rząd na innowacje. I że preferencja ta powinno również dotyczyć środków z Funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 
Damy radę.   
By przedsiębiorczość w społeczeństwie inwestorów, korzystając z narodowego posagu solidarności, dobrze służyła wolności.

 
------------- 
Ten artykuł jest kontynuacją artykułu Pięćset plus solidarość
//si.neon24.pl/post/129360,piecset-plus-solidarnosc
który też był kontynuacją ... 
 
(AM: wersja poprawiona redakcyjnie dnia 12.02.2016, godz 8:40)

KOMENTARZE

 • @Autor
  Logika daru wyklucza przedsiębiorczość, gdyż uniemożliwia przeprowadzenie kalkulacji ekonomicznej.
 • @programista 10:08:14
  Nie piszę o usunięciu logiki wymiany, tylko o wprowadzeniu logiki daru w centralne miejsce refleksji ekonomicznej. Podejmowanie ryzyka, czyli gospodarcza przed-się-biorczość, jest oczywiście wyrazem naszej wolności.

  Potrzeba zamiany miejsc w ekonomii, pomiędzy logiką daru a logiką wymiany, jest konsekwencją globalnego skoncentrowania zarządzania kapitałami i praktyką manipulowania wycenami.
 • @Andrzej Madej 10:19:52
  W którym miejscu będzie granica pomiędzy logiką daru a logiką wymiany w refleksji ekonomicznej?
  Gdy chcemy wybudować dom, potrzebna jest logika wymiany.
  Gdy chcemy zbudować fabrykę, potrzebna jest logika wymiany.
  W każdym przypadku, gdy chcemy coś stworzyć, co wymaga wytwarzania w czasie kolejnych elementów i podziału pracy na wielu ludzi, potrzebna jest logika wymiany.
  Gdzie się ma zaczynać logika daru?
 • @programista 10:37:22
  Logika daru potrzebna jest, gdy chcemy pozostawić coś pomiędzy ludźmi.

  Moja śp. mama mówiła nam, że jesteśmy jej PKO. Czyli jej Pocztowa Kasa Oszczędności, na której od kresowych czasów, jest jeszcze zapisane ok 2500 Złotych Polskich.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_Pocztowej_Kasy_Oszcz%C4%99dno%C5%9Bci_w_Warszawie
  Dzieje, stare, ale jare. Słucham o nich w każdą niedzielę ...

  Dużo zależy od tego, co człowiek chce budować. Teraz coraz częściej można i warto uzgadniać. Wartościować. Nie koniecznie wyceniać.
  To sens proponowanej Giełdy.
 • @Andrzej Madej 10:50:45
  Czyli w odpowiedzi na konkrety pozostają wyłącznie slogany, oczywiście bardzo górnolotne.
 • @programista 11:20:40
  Wspomniane Hrubieszowskie Towarzystwo to 329 gospodarzy, uwłaszczonych na majątku swoich ofiarnych rodaków w ośmiu wsiach. Ksiądz Stanisław Staszic był przedsiębiorcą społecznym. I nowe instytucje ekonomiczne, działające dla kilku pokoleń. Dużo konkretnych domów i innych pożytków z wolności. Działające wedle logiki daru, ale w warunkach dominacji logiki wymiany.
  To i były i się zbyły ...

  Okres dominacji logiki wymiany w gospodarce nie kończy się dla satysfakcji Papieży, czy mojej. Kończy się, bo własność kapitału przestała chronić wolność.

  Problemem XXI wieku jest zagrożenie dla wolności człowieka, a nie zachowanie elegancji, wykorzystywaniem matematyki dla wyliczania sprawiedliwości między ludźmi.
 • zbyt górnolotne sformułowania i nawiązywanie do jakiejś
  bliżej nieznanej filozofii, czy religii,

  czynią tekst zupełnie niestrawnym i nie do przebrnięcia.
 • @programista 10:08:14
  a możesz wyjaśnić, to to jest "logika daru",

  no i oczywiście dlaczego nie możesz wprowadzić takiej wielkości do rachunku ekonomicznego. Przecież wynikiem rachunku może być zakres wartości, a nie konkretna liczba.
 • @interesariusz z PL 12:11:11
  Logika daru czyli ja ofiarowuję komuś jakąś rzecz, licząc na to że obdarowany zrewanżuje mi się innym darem.
  Efekt - nie mam żadnego wpływu na to, co otrzymam w zamian, nie mogę tego w żaden sposób przewidzieć ani oszacować wartości tego nieznanego czegoś.
  Dlatego nie mam żadnej wielkości którą mógłbym wprowadzić do rachunku ekonomicznego.
 • @programista 12:24:08
  Oczekiwanie rewanżu jest w logice wymiany. W logice daru oczekującym jest sumienie. Ono tylko napomina - nie kalkuluje.
 • @interesariusz z PL 12:08:38
  Do napisania tekstu skłoniło mnie pytanie postawione profesorowi Andrzejowi Nowakowi o praktyczne pożytki z Polski
  (60 minuta).

  http://www.program7.pl/odzyskana-pamiec-spotkanie-z-prof-andrzejem-nowakiem/

  Profesor odpowiedział o znaczeniu kultury, ja chciałem dodać o znaczeniu gospodarowania. W obu wymiarach wspólnota coraz bardziej zobowiązuje. Też przy wartościowaniu ryzyk gospodarczych, podejmowaniu ryzyk jakości pracy.

  Mam wrażanie, że program 500+ pozwala postawić te dylematy w kontekście racji stanu Rzeczpospolitej w XXI wieku.
 • @Andrzej Madej 12:47:51
  Szanowny Panie, być może pana tekst jest odkrywczy,

  ale ja z powodu swojej ułomności umysłu nie jestem w stanie się z nim zapoznać i zrozumieć,

  oczywiście, nie powinno to być dla Pana problemem, jeśli jestem jeden, no ale jeśli takich jak ja jest ze 20 milionów, to powinien się Pan zastanowić, dla kogo i po co Pan pisze.
 • @interesariusz z PL 13:56:45
  Dziękuję za uwagi.
  Trudno się pisze publicznie o wyzwaniu, którego opis zajął mi ponad dwieście stron 12 -tką worda. Chętnie je Panu odsłonię w prywatnej korespondencji, by nie narażać się na przedwczesną debatę.

  Postawiłem powyższy wyimek, by wzmocnić gospodarczy kontekst Programu Rodzina 500+. Nadmiernie redukowanego do wymiarów demograficznego i socjalnego.
  Albo wręcz jako oręża medialnej nawalanki.

  Pozdrawiam
  AM

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY