Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 2511 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Postulaty samorządności

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Samorządność wymaga w Polsce znacznie głębszych zmian, niż ograniczanie kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów.

W ostatnich siedmiu tekstach, argumentowałem za wprowadzeniem ordynacji większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych, na wszystkich czerech poziomach władz przedstawicielskich.

Postulaty te uzasadniałem obserwacjami Sejmowych patologii, do których prowadzi rywalizacja politycznych kolektywów właściwa dla ordynacji wielomandatowej. Jak pisałem, utrzymanie takiej dysfunkcyjności jest bardzo groźne, wobec nowych, trudnych zadań państwa dla humanizacji rozwoju wiedzy. I wobec blokowania tej humanizacji, przez ośrodki sterujące rozwojem wiedzy w celu maksymalizowania zarobków na potrzebach człowieka, zredukowanego do kapitału produktywności i konsumeryzmu.
 
W konsekwencji, wskazałem na potrzebę traktowania obyczaju osobowych procedur wyborczych JOW, jako na integratora dwóch wspierających się form demokracji: bezpośredniej i przedstawicielskiej.
 
Wskazanie na znaczenie takiego integratora, nie było jak mogło by się wydawać, efektem abstrakcyjnego budowania modelu dla demokracji po Gutenbergu. Potrzeba takiego integratora, to jeden z wniosków, wynikający z kilkunastu lat moich obserwacji patologii samorządności w Krakowie. Patologii samorządności lekceważącej kompetencje i solidarność członków wspólnot obywatelskich w gospodarowaniu publicznymi przestrzeniami.
 
Wniosek taki zawarłem w przedstawionym poniżej wystąpieniu na Konferencji stowarzyszenia na rzecz przyszłości Krakowa, CRACOVIA URBS EUROPAEA, którego byłem inicjatorem a pozostaję aktywnym członkiem.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
  
Andrzej Madej,
Kraków, 31 października 2009.
 
10 postulatów dla stosowania zasady samorządności [1]
w gospodarowaniu publicznymi przestrzeniami Krakowa
 
Nie ma mienia bez sumienia;
Na każdej zagrodzie,
Ciążą długi uprawienia
Wolności w narodzie.
(Cyprian Kamil Norwid - Równość, wolność, braterstwo).

Przed postawieniem postulatów zasady samorządności [2], które powinny  być wprowadzone do ustroju gospodarowania publicznymi przestrzeniami [3] w Krakowie, należy wskazać główny cel debat rządzących z rządzonymi; dotyczących programów, sposób i kosztów zarządzania publicznymi przestrzeniami przez uprawnione organy, w tym warunków i metod ograniczania swobody prywatnych właścicieli w wykorzystywaniu ich nieruchomości [4].
 
Jakość tych debat, staje się w społeczeństwie sieci wiedzy warunkiem  
 
(1) pożytkowania własności dla samodzielnego okazywania solidarności,
 
(2) korzystania z duchowych i materialnych świadectw kultury, w praktykowaniu równości i wolności,
 
(3) podejmowania przez krakowian [5], odpowiedzialności za suwerenność Polski w zjednoczonej Europie.
 
 
Cel debat
 
Proponuję by za cel debat o gospodarowaniu publicznymi przestrzeniami uznać podnoszenie poczucia obywatelskiego zakorzenienia [6] krakowian, wyrażającego się:
 
(1) wykorzystywaniem wiedzy z tych debat, do oceny wartości pracy politycznej reprezentantów mieszkańców gminy w organach lokalnej władzy,
 
(2) bezpośrednim udziałem mieszkańców w określaniu wartości, funkcji i wizerunku konkretnych przestrzeni publicznych,
 
(3) precyzowaniem wniosków czy opinii wobec planów zabudowy obszarów szczególnej wagi poprzez umocowane terytorialnie, pomocnicze organy gminy.
 
 
Propozycja 10 postulatów zasady samorządności w gospodarowaniu publicznymi przestrzeniami
 
Postulaty samorządności odnoszące się do reguł demokracji [7] we wspólnocie samorządowej [8] (stanowiące organy gminy).
 
1. Wybór radnych gminnych w jednomandatowych okręgach wyborczych.
 
2. Obowiązek ugrupowań politycznych wystawiających listy kandydatów do Rady gminy redagowania programów politycznych w relacji do struktury Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
3. Obowiązek uzyskania referendalnej akceptacji dla zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
4. Prawo zarejestrowanych w Krakowie stowarzyszeń, do inicjatyw uchwałodawczych w radzie gminy.
 
 
 
Postulaty samorządności odnoszące się do rozliczalności administracji gminy (wykonawcze organy gminy).
 
5. Internetowa prezentacja założeń do zmian Studium uwarunkowań i do miejscowych planów zagospodarowań.
 
6. Pozyskiwanie i internetowa prezentacja opinii ekspertów wobec rozwiązań proponowanych w Studium i w miejscowych planach zagospodarowań.
 
7. Zapewnienie warunków do ekspercko urbanistycznej moderacji debaty pomiędzy mieszkańcami nad zagadnieniami Studium i miejscowych planów zagospodarowań.  
 
 
 
Postulaty samorządności odnoszące się do kultury pracy jednostek pomocniczych gminy (Rad dzielnic).
 
8. Zakaz określania przynależności partyjnej przy nazwiskach kandydatów na radnych dzielnicowych na listach wyborczych.
 
9. Określanie przez Rady dzielnicy obszarów o szczególnym znaczeniu dla lokalnych wartości, poddanych specjalnemu trybowi konsultacji społecznych.
 
10. Wobec tych obszarów specjalnego trybu konsultacji, prezentacja internetowa wniosków o wydanie zezwolenia budowlanego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem wobec rozpatrzenia.

 


[1] Przez samorządność rozumiem zasadę ustroju (tu: gospodarowania przestrzenią) ułatwiającą instytucjonalizowanie obywatelskich inicjatyw w lokalnych sprawach państwa (podobną zasadą dla ustroju politycznego jest demokracja, ułatwiająca instytucjonalizowanie udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy w państwie).
 
[2] Proponowane Postulaty dotyczą samorządności w kontekście uczestnictwa obywateli w procesie gospodarowania publiczną przestrzenią. Postulaty samorządności w zakresie innych sfer dóbr i usług publicznych (rynków lokalnych), są formułowane odpowiednie do ich specyfik, między innymi w ramach programu Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono, Samorządność dla Rzeczypospolitej.
 
[3]  Przez przestrzeń publiczną rozumiemwszystko to, co nie jest zamknięte w budowlach, faktycznie nadal więc pozostaje w dyspozycji społeczeństwa organizującego państwo. Przywileje i prawa uzyskane od władzy (działającej jako organ państwa) pozwalają „zamknąć” dla potrzeb niepublicznych część przestrzeni. Sensem sprawiedliwego państwa jest zachowanie prymatu dobra wspólnego nad dobrem prywatnym. Ustrój gospodarowania przestrzenią publiczną ma pomóc w definiowaniu dobra wspólnego i jak również ograniczać nadużywanie tego prymatu. Debaty o ochronie wartości w publicznych przestrzeniach, powinny się poszerzać do debat o ochronie publicznych wartości przestrzeni(za wskazówką prof. Barbary Bartkowicz) i indywidualnych wolności.
 
[4] Tym samym treścią debat o publicznych wartościach w przestrzeni, staje się nie tylko sens i brzmienie reguł, lecz i precyzowanie kulturowych przesłanek, tu: identyfikacji miejsc kluczowych dla poczucia tożsamości oraz ograniczania przez państwo wolności obywatelskich w zakresie dysponowania własnością. Ośrodki tego zakorzenienia winny być kultywowane jako świadectwa duchowości (wedle Stowarzyszenia „Genius Loci”).
 
[5] Krakowian jako mieszkańców miasta z odwieczną misją: stolicy pamięci i tożsamości.
 
[6] Zakorzenienie jawi się jako kluczowy komponent obywatelskiej samoświadomości nomadyzującej się Europy. Afiliacja terytorialna, łącząca osadzenie w historii (w tradycjach estetycznej i etycznej) z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość, stanowi podstawę do wrażliwości społecznej i zachowań subsydiarnych. Stanowi podstawę do udziału w systemie partnerstwa prywatno – publicznego, we wszystkich wymiarach europejskiego pomocniczego państwa.
 
[7] Zapisy dot. samorządu terytorialnego znajdują się w rozdziale VII Konstytucji,:
Art. 169.1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. 2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. 4. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa. 5. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące.
Art. 170. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.
 

[8] Ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym Art. 1.1 Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 

KOMENTARZE

 • Zacząć trzeba od posłów i wszelakich prezesow z prezessimusem na czele
  Na nic się zdadzą reguły dla fasady władzy pasożytniczej nawet transformowanej. Dla czego burmistrzowie i, prezydenci i wójtowie oraz wszyscy radni mają być rządzeni przez prezessimusa z poselskiej lub innej ławy?
 • @telewidzacy 19:32:46
  Teza, że Jarosław Kaczyński kieruje kilkoma tysiącami instytucji w Polsce, jest dość sympatyczna, ale nie oparta na rzeczywistości.

  Jest znacznie, znacznie, gorzej.
 • @Andrzej Madej 20:45:35Prezessimus jest posłem ośmiu kadencji i zmienia ordynację poza Konstytucją dla utrwalenia swej wladzy
  "Samorządność" przy pomocy Kukizowych i innych głupków monarchistyczno liberalnych ma być sposobem stosowania prawa jako woli judeopsycholi z kamaryli prezessimusa. Skończy się to dla polskiego "suwerena" nie lepiej niż rządy platformy eurofolksdeutschy ale być może znacznie gorzej jak rządy Mussoliniego, Hitlera Franco, Stalina, Piłsudskiego i innych "suwerenów".
  Jedynym ratunkiem może być reakcja Unii Europejskiej- niestety w kierunku przywrócenia rządów Platformy lub nieosiągalna W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH KADENCJI ZMIANA ORDYNACJI NA JAWNĄ z prawem odweoływania wybranych przez swych !!! jawnych wyborców.
 • Jerzy Zięba do Jarosława Kaczyńskiego
  To trzeba obejrzeć (tylko 20 minut!)
  https://www.youtube.com/watch?v=vupgTD95o6k
 • @Robik 04:34:46
  To wystąpienie Jerzego Zięby, to jeszcze jeden przejaw ogromnego znaczenia osobowych postaw i relacji w polityce, w czasach horyzontalnej komunikacji.
 • @Andrzej Madej 08:59:54
  Najważniejszy jest jednak efekt końcowy.
  Mógłbym postawić duże pieniądze, że nic z tego nie wyjdzie.
  Dlaczego?
  Jest kilka możliwości do wyboru:
  1. Kaczyński (PiS) nie kierują się interesem Polaków
  2. Kaczyński (PiS) nie mają faktycznej władzy
  3. Kaczyński nie potrafi ogarnąć tego o czym mówi J Zięba
 • @Robik 10:33:29
  Myślę, że fundamentalną barierą wprowadzenia propozycji Jerzego Zięby nie jest żadna trzech związanych z Jarosławem Kaczyńskim.

  Tą barierą jest gęsta plątanina rozmaitych interesów w systemie ochrony zdrowia. Plątanina, która wraz z cyfryzacją wcale się nie otwiera, nie słabnie, lecz wprost przeciwnie. Na różnych poziomach, nie tylko w relacji lekarz - pacjent, czy Warszawa - Bruksela.
  To z tego względu, ze względu na wyzwania humanizacji medycyny, pisuję o potrzebie wzmocnienia Sejmu, zmianą ordynacji wyborczej na JOW.

  Nie ma cudów. Jarosław Kaczyński nie jest Panem Bogiem, żeby przeciąć te powiązania jednym pociągnięciem.
 • @Andrzej Madej 11:25:32
  Jeśli przy takim układzie sił w Sejmie PiS nie jest w stanie przeciąć kryminalnej działalności tego systemu oraz wzajemnych powiązań (medycyna-farmacja) to już Nikt i Nigdy w najbliższym przewidywalnym czasie nie będzie miał tak komfortowej sytuacji.
  I nie trzeba być Panem Bogiem, potrzebna jest tylko odwaga i chęć niesienia pomocy cierpiącym ludziom.
  JOW-y nie są żadnym rozwiązaniem.
 • @Robik 11:32:41
  Sukces zwykle ma wielu ojców. Miejmy nadzieję, że komuś się humanizacja ochrony zdrowia powiedzie.

  Co do JOW, to widzę w nim ogromny potencjał racjonalnych wyborów politycznych, ważny zarówno dla demokracji przedstawicielskiej jak i dla bezpośredniej.
  JOW jest tą tradycją Polskiego parlamentaryzmu, która będzie rodzić rzeczy nowe.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY