Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
233 posty 2563 komentarze

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Polska w sieci wiedzy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żeby wykorzystać Internet dla wolności, trzeba uznać, że jest on narzędziem poznania. Ułatwiającym wartościowanie lepiej niż pieniądz.

Przy fundamentach
 
Pisząc dwa miesiące temu, o znaczeniu Sektora dobroczynności dla sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii, wskazywałem na powagę aksjologicznych fundamentów naszej kultury i Konstytucji. Uważam bowiem, że w okresie gigantycznych przemian jakie wprowadzają różnorodne wynalazki cyfrowej rewolucji, przy projektowaniu przyszłości najlepiej się trzymać fundamentów.
 
Coś jak w mądrości, że jak nie wiesz jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie.
 
Dla pokazania przemian w strukturze ogólnego wolumenu wysiłku pracy człowieka, zestawiłem je wówczas w szacunkowych proporcjach, w trzech okresach gospodarczych (w osi pionowej praca). Podziały pomiędzy nimi, na będącej też osią czasu, poziomej osi zmian w spsobach poznania (zmian w kompetencji pracy), wyznaczyłem w momentach pojawienia się „Pieniądza” i „Internetu”. Z tym, że pod od pojęciem „Pieniądz” rozumiałem nie wcześniejszy moment ujawienia się pieniądza w jego funkcjach wymiennych, lecz poszerzenia tej funkcji o wartościowanie ryzyk gospodarczych. Bowiem ten moment, moment pojawienia się rynku kapitałowego, czyni z „pieniądza” w pełni użyteczne narzędzie poznania dla wszystkich uczestników stosunków gospodarczych. Podobną rolę narzędzia poznania, pełni też w tym schemacie „Internet”.
 
Wprowadziłem tą periodyzację trochę powodowany intuicją maklera papierów wartościowych, wyczuwającego powiązania pomiędzy pracą i przedsiębiorczością na pograniczu państwa i rynku, a trochę z potrzeby graficznego zwizualizowania zachodzących przemian.
Oba te powody można by więc określić jako prozaiczne.
Ale …
 
Z czasem zacząłem dostrzegać głębszy wymiar tej systematyki. Przecież, traktując konsekwentnie zależność kompetencji pracy od możliwości poznawczych Internetu, powinniśmy objąć perspektywą jego oddziaływania również i pracę wymienną. I wówczas rozważać warunki poznania rozwijane przez Internet i przez inne odnoszące się do tej osi komunikacji, instrumenty infrastruktury gospodarczej, jako bardziej sprzyjające organizowaniu i podejmowaniu pracy samodzielnej albo bardziej sprzyjające organizowaniu i podejmowaniu pracy sterowanej.
 
Czyli, możliwości poznawcze Internetu mogą albo sprzyjać gospodarce respektującej samodzielność podmiotów gospodarujących albo sprzyjać centralnemu sterowaniu ich zachowaniami.
 
Pierwszego rodzaj właściwości poznawczych Internetu będzie prowadził do Humanizacji gospodarki, drugi typ właściwości będzie prowadził do Instytucjonalizacji gospodarki.
 
 
Poszerzanie porządków życia
 
Kolebka czasu Kairos
Pierwszą z fundamentalnych zmian w kulturach wywołanych przez Internet, jest naruszenie wielowiekowej jednolitości postrzegania porządku czasu. Dzięki sieci wiedzy, poza systematycznym porządkiem tempa naszej pracy, nazywanego przez artystów i filozofów czasem Chronos, powraca starogrecki porządek tempa spontanicznego, nazywany przez artystów i filozofów czasem Kairos.
 
Kolebka przestrzeni multilokalności  
Drugą fundamentalną zmianą, jest naruszenie jednolitości społecznego postrzegania porządku przestrzeni. Dzięki interaktywnej obecności w cyfrowej sieci wiedzy, możemy łatwo korzystać z wartości kultywowanych w innych rodzinach, gminach, powiatach, województwach, a nawet krajach. W różnych społecznościach.
 
Te nowe cywilizacyjnie warunki dla rozwoju kultur, dla nowych obyczajów, dla nowego stylu życia mogą albo ułatwiać lub utrudniać korzystanie z wartości. Mogą prowadzić naszą cywilizację albo w kierunku humanizacji, solidarności i wolności albo w kierunku instytucjonalizacji, segmentacji i niewolnictwa.
 
 
Poszerzanie porządków poznania
 
Uważam, że o kierunku wykorzystania nowych porządków czasu i przestrzeni przesądzi sposób korzystania z Internetu jako narzędzia poznania. A dokładniej narzędzia poznania dla specjalistycznych kompetencji w gospodarowaniu pracą. Najważniejszym z zasobów gospodarki sieci wiedzy.  
 
Wykorzystanie internetowego poznania dla kompetencji pracy, łączy cyfrowe biblioteki, edukację i wartościowanie. Czyli, bezpłatny dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy, możliwość pozyskiwania opinii w interaktywnych kontaktach i efektywność platform publicznego wartościowania.
 
Praktyczne powiązanie tych trzech cyfrowych komponentów internetowego poznania, może służyć albo humanizacji stosunków gospodarczych albo ich instytucjonalizacji. A w konsekwencji prowadzić nas albo do wolności gospodarczej albo do centralnego planowania.
 
 
Humanizacja czy Instytucjonalizacja gospodarowania
 
Czy internetowe poszerzenie poznania rozwinie samodzielność pracy, czy przeciwnie rozwinie sterowanie pracą ?
 
To wielkie cywilizacyjne pytanie o przyszłość stosunków gospodarczych staje przed każdym z nas, przed każdą z narodowych szkół ekonomicznych. Narodowych, bowiem odpowiedzi o motywacjach człowieka, trzeba szukać nie w idealnych modelach możliwych powiązań, ale w kulturze solidarności międzypokoleniowej każdego z narodów. Oczywistym jest przecież, że w różnych krajach poziom preferencji do samodzielności pracy i sterowania pracą będzie różny. Stąd i tempo zmian w praktyce i polityce różnych krajów będzie różne.  
 
Na początek trzeba zatem postawić kwestię kierunków zmian ustroju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, nie jako cel polityki gospodarczej, tylko jako możliwy kierunek strategii rozwoju gospodarczego do rozważenia poprzez wersyfikację hipotez badawczych.
 
Hipoteza (1.) Humanizacji gospodarowania. Internet wykorzystany będzie do samodzielności gospodarczej, w tym głównie do rozwoju sektora dobroczynności.
 
Hipoteza (2.) Instytucjonalizacji gospodarowania. Internet wykorzystany będzie do sterowania całością relacji gospodarczych, w tym głównie do rozwoju centralnego planowania.
 
Weryfikacja hipotez wymaga przeprowadzenia pilotażowego wprowadzenia charakterystycznych elementów infrastruktury gospodarczej i oceny wywołanych przez nie skutków. Z praktycznych względów, równoległe podjęcie weryfikacji obu hipotez wydaje mi się mało nierealne.
 
Wobec takiego ograniczenia, opowiadam się za skupieniem się na weryfikacji pierwszej hipotezy, jako wprost wynikających w Polsce z fundamentów kulturowych, tradycji i postanowień Konstytucji. Temu służą cztery stanowiska Grupy Inicjatywnej Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej.  
 
 
Historia pracy dla godności
 
Proponowana hipoteza badawcza zakłada, że zgodnie z godnościowymi źródłami pracy w cywilizacji łacińskiej i postanowieniami naszej Konstytucji, władze polityczne naszej wspólnoty rozwijać będą infrastrukturę wsparcia internetowego poznania dla wolności. A w konsekwencji, że narzędzia poznania gospodarczego dostępne w Internecie, umożliwią taki rozwój kompetencji pracy, że wspierający pracę dobroczynną Sektor dobroczynności, stanie się najważniejszym z sektorów gospodarczych.
 
Graficzna prezentacja tego procesu na osi czasu rozpoczynającej się od początku kształcenia kompetencji dla organizowania pracy, uwzględnia dwa momenty przełomowe. Pierwszy to wykorzystanie pieniądza do wartościowania ryzyk zarządzania własnością gospodarczą. Czyli moment wprowadzenia instytucji spółki akcyjnej, czy szerzej wprowadzenia instrumentarium rynku kapitałowego. 
Rysunek 1. Historia poznawania dla godności w gospodarowaniu pracą. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej. 

Przyjmując wykorzystanie pieniądza i wykorzystanie Internetu do wartościowania przedsiębiorczości gospodarczej, za dwa rewolucyjne momenty zmian narzędzi poznania gospodarczego, dominujące formy samodzielnego mobilizowania się do trudu pracy jako wyrazu naszej godności, układają się w trzy okresy.

 

(1) Gospodarka naturalna. Okres rozwoju uniwersalnej kompetencji pracy: autonomia gospodarowaniu pracą dobroczynną w rodzinach wprowadza refleksję zwaną "ekonomia". Wydzielenie ekonomii z obszaru filozofii.

(2) Gospodarka kapitału. Okres rozwoju specjalizacji kompetencji pracy wymiennej: autonomia gospodarowania podmiotów pracą wymienną w instytucjach gospodarczych, prowadzi do wydzielenia trzech sektorów - rolnictwa, przemysłu, usług. Ekonomia tworzy wskaźniki odpowiednie dla rozwoju autonomicznych podmiotów gospodarczych monitorujące poszczególne sektory i branże oraz ich agregaty (takie jak PKB) dla optymalizacji wykorzystania kapitału.

(3) Gospodarka sieci wiedzy. Okres rozwoju specjalizacji kompetencji pracy dobroczynnej: autonomia gospodarowania pracą dobroczynną rodzin prowadzi do dominującego znaczenia Sektora dobroczynności dla dobrostanu społecznego. Ekonomia tworzy wskaźniki odpowiednie dla rozwoju rodzin i innych autonomicznych podmiotów gospodarujących dzięki pracy dobroczynnej w organicznych wspólnotach (rodzinnych, terytorialnych, kulturowych) dla optymalizacji polityk publicznych.

 

W Czas Wielkich Pytań

Logika komunikacji w sieci wiedzy, logika korzystania z nowych wymiarów czasu i przestrzeni, opiera się na powszechnym uznaniu standardów, ustalonych przez organizatorów Internetu. Na całym świecie użytkownicy Internetu korzystają z owoców wyobraźni i siły konkretnych osób i instytucji wspieranych przez władze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wprowadzenie reguł bezpieczeństwa i rozwoju obrotu gospodarczego korzystającego z Internetu, pozostawione jest suwerenności państwowych władz 1).

Dla skorzystania z tej suwerenności, koniecznym jest wypracowanie nowych standardów i usług w formie prac badawczych. 

Czy Polscy filozofowie, ekonomiści, przedsiębiorcy i politycy podejmą wyzwanie wolności w gospodarce sieci wiedzy.

Oto jest pytanie. 
 
 
-----------------
1) Możliwe, że inni uczestnicy globalnych regulacji jak Rosja  czy Chiny, potrafią stworzyć alternatyną do Internetu strukturę komunikacyjną. My winniśmy przy tym pamiętać o genialnej myśli Feliksa Konecznego: Człowiek nie może być cywilizowany na dwa sposoby. 

KOMENTARZE

 • To jest przyszłość dla ludzkości.
  Ludzkość jest ciągle na etapie niewolnictwa, dzisiaj już ukrytego ale ciągle niewolnictwa. Pracownik to w istocie niewolnik pracodawcy. tak stanowi talmudyczne prawo. Pracownik jak kiedyś niewolnik jest źródłem bogactwa właściciela niewolników (pracodawcy).
  Kiedyś stosowano przymus bezpośredni a dzisiaj stosuje si`e przymus systemowy (nie pracujesz na kogoś to giniesz w męczarniach skrajne biedy , nieleczonych chorób, braku jakichkolwiek perspektyw.
  Batem wzmacniającym ten przymus jest systemowe utrzymywanie wysokiego poziomu bezrobocia (tańszy pracownik to większe zyski dla właściciela niewolników).

  Są jedna pierwsze jaskółki zmian.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201803317664140-Sputnik-Nowa-Zelandia-czterodniowy-tydzien-pracy-eksperyment/

  W Szwecji chyba eksperymentuje się z tzw dochodem niezależnym.
  (rodzaj bezwarunkowej renty stałej dla każdego obywatela na poziomie minimum socjalnego). Chcesz więcej od życia .. to pracuj..bo chcesz ale nie bo musisz. To oznacza koniec z niewolnictwem systemowym.

  Metodą na walkę z bezrobociem, pisałem to już nie raz, jest ograniczenie czasu pracy dla pracowników tak by istniejące miejsca pracy rozłożyły się na wszystkich poszukujących pracę.

  Czas pracy można ograniczać dziennie (np do 6 godz) lub tygodniowo jak w załączonym artykule lub w dowolny inny mieszany sposób).
  To ograniczenie powinno mieć charakter ekonomiczny a nie "twardy".
  Nadgodziny w stosunku do normy powinny być dużo wyżej płatne.
  (a norma to np 6 godz dziennie).

  W interesie Narodu Polskiego jest też ograniczenie imigracji ekonomicznej...
  miejsca pracy to jeden z zasobów Narodowych... nie wolno ich oddawać w obce ręce nawet w interesie lokalnych wyzyskiwaczy bo to oznacza politykę wspierania nielicznych wyzyskiwaczy kosztem milionów zwykłych Polaków. To czysto antynarodowa polityka (np imigracja Ukraińska).
  Podobnie z emigracją , dobrze wykształcone pokolenie to tez zasób Narodowy. Takiego zasobu nie można oddawać zagranicy by pracował na bogactwa zagranicy...to w istocie grabież zasobów Narodowych.

  Każdy emigrant powinien zwrócić Polsce koszty jego edukacji w Polsce oraz koszty jego statystycznej opieki zdrowotnej oraz statystycznego zasilania socjalnego (np 500+).
  Zwrot kosztów poprzez cesję majątku lub poprzez odpracowanie w Polsce kilku lat w firmie państwowej.
 • @Oscar 09:55:47
  Dziękuję za Pana wpis.

  Wyczuwam obecnie wielką niepewność wobec przyszłości. Najprościej jest zamknąć się w starych schematach i pomstować na banksterów i innych obcych. Taka strategia wolności strusia, nie wymaga wielkiego wysiłku i daje klikalność ...

  Z wykorzystaniem Internetu na serio jest trudniej, bo trzeba na poważanie traktować ludzkie słabości i szukać wizji sprawiedliwego rozwoju, dla przełamywania egoizmów. Ekonomia poprawności politycznej, z tym sobie nie poradzi.

  Świetnie że świat tworzy nowe formy.
  Ciekawe czy będziemy potrafili przedstawić 500+ w takiej perspektywie ...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY