Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
233 posty 2563 komentarze

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Telemedyczna kontrola terapii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Telemedyczny łącznik profilaktyki i interwencji medycznej, ułatwi troskę o nasz dobrostan.

Przesłanki
 
Modernizacja systemu ochrony zdrowia odpowiednio do innowacji wprowadzanych przez gospodarkę sieci wiedzy, wymaga ustrojowego przyjęcia zasad udzielania telemedycznych świadczeń opieki zdrowotnej. Wobec braku gospodarczych możliwości dla zapewnienia przez wspólnoty polityczne nieograniczonego dostępu do ofert rynku usług telemedycznych, koniecznym jest wprowadzenie takich zasad określania zakresu i kolejności korzystania ze świadczeń telemedycznych, które pozwolą na równoczesne zapewnienie efektywności ekonomicznej i  równości praw dostępu do telemedycznych świadczeń zdrowotnych.
 
Równoczesne zapewnienie obu tych zasad w dostępie do świadczeń telemedycznych, teoretycznie można uregulować ustrojowo1 w jeden z dwóch alternatywnych sposobów.
 
Pierwszym możliwym sposobem, jest ustrojowe przyjęcie zasady centralnego sterowania telemedycyny, czyli sterowania kolejką osób uprawnionych do skorzystania ze świadczeń telemedycznych, przez ośrodek dyspozycji świadczeń (świadczeniodawcę), zgodnie z bieżąco bilansowanymi możliwościami budżetowymi publicznego płatnika.
 
Drugim możliwym sposobem, jest ustrojowe przyjęcie zasady kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny, czyli nadawanie uprawnień do skorzystania ze świadczenia telemedycznego osobom zainteresowanym, zgodnie z oceną jego przydatności, dokonywaną w konkretnym przypadku chorobowym, przez lekarza rodzinnego (jako przedstawiciela świadczeniodawcy).
 
Opowiadając się za wprowadzeniem drugiej zasady, Krakowska Strategia Profilaktyki Medycznej, proponuje wprowadzenie nowej technologii medycznej: Usługa Telemedyczna kontrola terapii (dalej: Usługa TKT), dla wsparcia opieki nad chorym dzieckiem, przygotowanym kompetencyjnie rodzicom/opiekunom chorego dziecka. W trakcie Usługi TKT Lekarz rodzinny nadawałby przygotowanemu kompetencyjnie rodzicowi/opiekunowi uprawnienie do skorzystania z telemedycznego świadczenia w formie porady telemedycznej (telediagnozy).
 
Potwierdzeniem realizowania przez Usługę TKT zasady wspólnego podejmowania decyzji przez lekarza i rodzica/opiekuna dziecka oraz zasady kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny, jest zastosowanie zasady współpłatności za jej realizację.
 
Zapewnienia zgodności wprowadzenia zasady współpłatności rodzica/opiekuna dziecka za Usługę TKT, z Konstytucyjną zasadą równego dostępu do świadczenia opieki zdrowotnej2 następuje poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna do lekarza rodzinnego zapotrzebowania na współpłatną procedurę telediagnozy.
 
 
Model
 
Proponuję, by model proponowanej Usługi Telemedyczna kontrola terapii, jako zarys standardu technologii medycznej, respektował następujące elementy organizacyjne.
    
 
1) Usługa TKT obejmuje pięć procedur (faz Usługi TKT): 1. Procedurę zapotrzebowania wykonywaną przez rodzica/opiekuna dziecka (Faza 1. Zapotrzebowanie świadczenia TKT). 2. Procedurę udostępniania wykonywaną przez Lekarza rodzinnego (Faza 2. Udostępnienie świadczenia TKT). 3. Procedurę uruchamiania świadczenia przez uprawnionego rodzica/opiekuna (Faza 3. Uruchomienie świadczenia TKT). 4. Procedurę telediagnozy wykonywaną przez Lekarza specjalistę (Faza 4. Procedura telediagnozy świadczenia TKT). 5. Procedurę ponownej osobistej diagnozy Lekarza rodzinnego i podsumowania Usługi TKT (Faza 5. Podsumowanie świadczenia TKT).

2) Świadczenie zdrowotne Usługi TKT przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do 18 lat, zgodnie z zakresem usług placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 
3) Usługa TKT jest finansowana w formie świadczenia opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez placówkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w zakresie procedur: udostępnienia i podsumowania.
 
4) W zakresie procedury telediagnozy Usługa TKT jest współfinansowana przez rodzica/opiekuna pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, działający poprzez lekarza rodzinnego (świadczeniodawcę) w ramach zasobu Bonów TKT przekazanym dla zatrudniającej lekarza rodzinnego placówki POZ przez NFZ.
 
5) Świadczenie zdrowotne Usługi TKT obejmuje interwencje w pięciu specjalnościach medycznych: Okulistycznej, Laryngologicznej, Neurologicznej, Gastrologicznej i Ortopedycznej.
 
6) Jeden lekarz rodzinny może dysponować zasobem Bonów TKT odpowiadającym 25 % średniej liczby skierowań do lekarzy specjalistów wydawanych dla pacjentów w wieku do 18 lat. 
 
7) Poziom odpłatności rodzica/opiekuna dziecka za wykonanie przez lekarza specjalistę procedury telediagnozy Usługi TKT wynosi 20 % wartości Bonu TKT.
 
Należy się spodziewać, że wraz z praktyczną weryfikacją użyteczności Usługi TKT, wszystkie proponowane elementy modelu, będą ulegały zmianom.
 
 
Fazy
  
Faza 1. Zapotrzebowanie świadczenia TKT
 
W trakcie proponowania przez lekarza rodzinnego terapii dla dobrostanu zdrowia chorego dziecka, dla wspólnego wraz z rodzicem/opiekunem podjęcia decyzji, przedstawia on warianty możliwego przebiegu choroby, wraz z określeniem momentów krytycznych dla potrzeby ponowienia diagnozy i ewentualnego podjęcia decyzji o korekcie terapii.
 
Ponieważ jedną z możliwości ponowienia diagnozy, jest uzyskanie dokonania telemedycznego potwierdzenia prawidłowości terapii u lekarza specjalisty, rodzic/opiekun zamierzający uzyskać uprawnienie do świadczenia opieki zdrowotnej dla częściowego sfinansowania takiej porady telemedycznej, powinien rozpocząć realizację Usługi TKT.
 
Elektroniczne wystąpienie rodzica/opiekuna o udostępnienie świadczenia TKT na zasadzie współpłatności, powinno zawierać uzasadnienie takiej potrzeby w formie określonej przez placówkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zatrudniającej lekarza rodzinnego, tym opis przewidywanych przez lekarza rodzinnego w momencie stawianej diagnozy, wariantów rozwoju choroby.
 
Faza 2. Udostępnienie świadczenia TKT
 
Na podstawie wystąpienia rodzica/opiekuna z Zapotrzebowaniem na uprawnienie do świadczenia telemedycznego, w tym dokonanego przez rodzica/opiekunaopisu przebiegu choroby dziecka, w odniesieniu do określonego przez lekarza rodzinnego momentu w którym dolegliwość dziecka powinna zacząć ustępować, lekarz rodzinny podejmuje decyzję o przyznaniu uprawnienia dla współpłatności NFZ w formie procedury telediagnozy usługi TKT, dla określonej specjalizacji medycznej, zakresu i czasu wykorzystania świadczenia medycznego.
 
Faza 3. Uruchomienie świadczenia TKT
 
Na podstawie dokonanej przez rodzica/opiekuna kolejnej obserwacji stanu zdrowia dziecka, opiekun podejmuje decyzję o wykorzystaniu Bonu TKT. W tym celu rejestruje swój zamiar na portalu informacyjnym, uzgadnia termin realizacji usługi telemedycznej oraz dokuje przedpłaty za wykonanie usługi.
 
Faza 4. Telediagnoza świadczenia TKT
 
Po nawiązaniu kontaktu telemedycznego pomiędzy rodzicem/opiekunem pacjenta a lekarzem specjalistą, następuje interaktywna wymiana istotnych informacji oraz postawienie diagnozy przez lekarza specjalistę.
 
Diagnoza telemedyczna może zawierać jedno z czterech zaleceń:
3.1. konieczność kontynuacji dotychczasowej terapii
3.2. konieczność zmiany dotychczasowej terapii
3.3. konieczność dokonania dodatkowych badań specjalistycznych i kolejnego kontaktu telemedycznego z lekarzem specjalistą
3.4. konieczność bezpośredniego kontaktu z lekarzem specjalistą w celu pogłębienia diagnozy .
 
Faza 5. Podsumowanie świadczenia TKT
 
Jeżeli lekarz specjalista w udzielonej telemedycznie diagnozie zalecił wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych lub osobisty kontakt w celu pogłębienia diagnozy, opiekun pacjenta kontaktuje się z lekarzem rodzinnym w celu podjęcia przez niego ostatecznej decyzji o dalszym przebiegu leczenia.
 
 
Otoczenie
 
Realizacja pięciu faz Usługi TKT, wymaga współpracy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poprzez cyfrowe platformy informacyjną oraz rozliczeniową.
 
Struktura modelu Usługi TKT wyznaczona jest na rysunku 1 prostokątem oznaczony przerywaną linią.
 
Rysunek 1. otoczenie usługi Telemedyczna kontrola terapii w systemie ochrony zdrowia. Opracowanie własne Andrzej Madej.
 
Należy się spodziewać, że upowszechnienie wprowadzenia Usługi TKT zależeć będzie nie tylko od poziomu publicznego finansowania dla telemedycznych świadczeń zdrowotnych , ale również od pozimu rozwoju rynku usług domowej edukacji medycznej oraz poziomu rozwoju rynku usług telemedycznych.
 
Dlatego strategia wprowadzania Usługi TKT do systemu ochrony zdrowia, jest uwarunkowana dynamiką rozwoju rynku usług domowej edukacji (kompetencyjne przygotowanie gospodarstw domowych) oraz dynamiką rozwoju rynku usług specjalistyki telemedycznej (innowacje społecznej gospodarki rynkowej).
 
 
----------
 
1 Dylemat przyjęcia jednej z dwóch alternatywnych zasad, dotyczy zarówno ubezpieczyciela publicznego jak i ubezpieczyciela komercyjnego. Niniejsza propozycja Usługi TKT projektowana jest dla ubezpieczyciela publicznego.
2Konstytucyjna RP art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 
----------
Przedstawiona propozycja wprowadzenia nowej technologii medycznej Telemedyczna kontrola terapii, powstała w związku moją pracą zawodową i jest objęta ochroną praw autorskich, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

----------

Dla wprowadzającego rysunku Ludzkiej troski o przyszłość, wykorzystałem tło z programu Prezi.

KOMENTARZE

 • @Autor
  Nie mam wiedzy tyczącej finansowania.
  Niemniej wprowadzanie wskazanego systemu w różnych wariantach na pewno może obniżyć koszty funkcjonowania służby zdrowia i poprawić jakość, i dostępność.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:05:53
  Z perspektywy placówki oferującej zarówno usługi opłacane przez publicznego ubezpieczyciela, jak i usługi opłacane z prywatnych pieniędzy oceniam, że największą barierą dla wykorzystania nowoczesnych technologii (e-zdrowie) do wsparcia troski o zdrowie (samopomoc zdrowia), jest zablokowanie przez naszą Konstytucję zasady współpłatności.

  Proponowana usługa Telemedycznej kontroli terapii, przełamuje legalnie tą barierę modernizacji systemu ochrony zdrowia. Wykorzystując telemedycynę jako łącznik profilaktyki i interwencji medycznej.
 • @Andrzej Madej 15:29:40
  Fakt, że ta kwestia powinna być rozwiązana.
  Jeśli płacimy za wodę, powietrze i ... to i za zdrowie też powinna być opłata.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:17:58
  Potraktowanie telediagnozy jako metody nadzwyczajnej, metody wymagającej naszej partycypacji mentalnej, organizacyjnej i finansowej, podnosi poziom wymagań wobec dostępu do usługi medycznej, ale zachowuje zasadę równości.

  Podnosi poziom wymagań wobec odpowiedzialności, proponując wyższą jakość.

  Tradycyjna równości w e-zdrowiu, to koniec wolności !!!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY